1. порядна Схадзка Роботного цела за нєрухомосци

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на 1. порядну схадзку Роботного цела за нєрухомосци хтора
ше отрима на вовторок, 11. априла 2019. року з початком на 11,00 годзин у
Новим Садзе, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

Роботне цело за нєрухомосци
Йовґен Мудри в.р., предсидатель

Конститутивна схадзка - Одбор за образованє

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на Конститутивну схадзку Одбору за образованє хтора ше отрима на штварток, 28. марца 2019. року з початком на 18,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Националного совиту Руснацох.

Одбор за образованє
Мелания Римар в.р., предсидателька

ДНЬОВИ ШОР

1. Конституованє Одбору за образованє
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи одбору
3. Одредзованє заменїка предсидателя Одбору и записнїчара
4. Информациї о активносцох у предходним и наступним периодзе
– учебнїки за 1., 2., 5. и 6. класу,
– приход школярох з наших местох на Драмски мемориял,
– семинар за наставнїкох у Руским Керестуре,
– схадзка у Педаґоґийним заводзе Войводини,
– промоция образованя на меншинских язикох з боку Министерства просвити,
– стретнуце предшколских дзецох.
5. Приношенє Плану роботи Одбору
6. Рижне

2. порядна Схадзка вивершного одбору

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на 2. порядну схадзку Вивершного одбору Националного
совиту хтора ше отрима на стреду, 27. марца 2019. року з початком на 19,00
годзин, у просторийох Руского дома у Коцуре.

Вивершни одбор
Желько Ковач, предсидатель

ДНЬОВИ ШОР

1. Прилапйованє записнїка зоз прешлей схадзки
2. Даванє предлогу за розподзельованє средствох за проєкти з Явного конкурсу
за финансованє и софинансованє проєктох у култури Городу Нового Саду
3. Предкладанє лїстини препоручених проєктох по приоритетох, за
софинансованє по Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства
култури
4. Рижне

Конститутивна схадзка - Одбор за образованє

ПОВОЛАНКА

Поволуєм вас на Конститутивну схадзку Одбору за образованє хтора ше отрима на штварток, 28. марца 2019. року з початком на 18,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Националного совиту Руснацох.

Одбор за образованє
Мелания Римар в.р., предсидателька

ДНЬОВИ ШОР

1. Конституованє Одбору за образованє
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи одбору
3. Одредзованє заменїка предсидателя Одбору и записнїчара
4. Информациї о активносцох у предходним и наступним периодзе
– учебнїки за 1., 2., 5. и 6. класу,
– приход школярох з наших местох на Драмски мемориял,
– семинар за наставнїкох у Руским Керестуре,
– схадзка у Педаґоґийним заводзе Войводини,
– промоция образованя на меншинских язикох з боку Министерства просвити,
– стретнуце предшколских дзецох.
5. Приношенє Плану роботи Одбору
6. Рижне