Нє було часу за шицки точки дньового шора

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра у Новим Садзе вчера отримана дзешата порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох. На Дньовим шоре були 23 точки о хторих розправяли и одлучовали члени нашого Совиту.

Найзначнєйши ше одношели на финансийне дїлованє наших институцийох у прешлим, и планох роботи за тот рок, як и звит самого Националного совиту, його предсидателя, роботних целох и одборох.

Обгрунтуюци дїлованє у прешлим року и плану за тот рок, директоре установох чий снователь НС – Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос и Новинско-видавательней установи „Руске слово” др Борис Варґа, визначели же, гоч пре пандемию було очежане дїлованє, посцигнути добри резултати.

Завод отримал скоро шицки заплановани активносци, видати значни кнїжки, витворени план о архивованю старих фотоґрафийох. Средства хтори були наменєни за реализацию програмох, а хтори пре пандемию нє реализовани, унапрямени на други проєкти.

Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” од Националного совиту рускей националней меншини у 2020. року достал вкупно 520.000 динари за порядну роботу. Театер достал средства по конкурсох за 4 проєкти од хторих лєм єден бул реализовани – Дзецински омнибус „Вандровкаш 2”. Други проєкти нє могли буц реализовани пре пандемию.

НВУ „Руске слово” ше успишно ношела зоз пандемию. Новини поряднє виходзели, як и периодични виданя – дзецински часопис „Заградка” и часопис за културу „Шветлосц”. Видавательне оддзелєнє успишно реализовало свой план – видати 13 публикациї, а за тот рок плановани 15. То бул и ювилейни рок „Руского слова”, хтори на пригодни способ означени, а конєц означованя ювилею ше очекує по конєц юния того року. Тиж так, приведзене ґу концу и преселєнє до своїх просторийох.

Звит о роботи у прешлим року и План роботи за тот рок предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача нє достал потримовку членох Совита. Члени поставели вельо питаня, та було вельо дискусиї и зауваги. Пре тоту дискусию, як и пре позарядово мири хтори ше применює од пиятку, вецей точки Дньового шора ше мушело преложиц за идуцу схадзку.

Вивершни одбор, як и роботни цела и одбори, поряднє робели. Медзитим, на схадзки нє прилапени лєм Звит о роботи Роботного цела Проєктни биро. Члени Совиту зауважели тому целу же реализовани лєм проєкти хтори вифинансовал Национални совит.

Кед слово о Финансийним плану, за тот рок ше планую средства яки були 2019. року, бо прешлого року финансиї били прикрацени за єдну рату. На рахунку НС у прешлим року було 16.418.738 динари, вкупно розходи були у суми од 15.903.738 динари, а коло 500.000 динари пренєшене до того року.

Члени НС прилапели одлуку о вименки Дїловнїка Националного совиту, а хтора ше одноши на отримованє схадзкох прейґ зум платформи. Вигласани и пременки членства у Роботним целу за младих.