Централна преслава националного швета – по шицких наших местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вечаршей 5. порядней схадзки Национални совит (НС) Руснацох принєсол даскельо важни одлуки – єдна з нїх же би Олена Папуґа доставела свойо предкладанє за членох Одбору за службене хаснованє язика и писма котрому би була на чолє, понеже Одбор ище вше нє оформени. НС тиж потвердзел свою скорейшу Одлуку же ше Централна преслава нашого националного швета будзе отримовац кружно по шицких наших местох, а одлучене и же будзе отворена канцелария у Бачинцох.

Цо ше дотика Центалней преслави националного швета, нє прилапене предкладанє же би место за Централну преславу надалєй вше бул Нови Сад, а хторе рушело од Орґанизацийного одбору преслави и УО Заводу за културу войводянских Руснацох.

Глєдаюци нови модели финансийного надополнєня руским дзецом у образовним процесу, од дзецинскей заградки по факултет, НС тиж одлучел послац допис зоз инсистованьом Координациї НС, Совиту за национални меншини и одвичательним министерством же би ше винашло финансийни средства у републичним буджету за тоти намени, понеже з вименками закона онєможлївена потерашня пракса.

НС тиж принєсол Одлуку о виборе ревизиї за 2019. рок, як и о участвованю у проєкту Мисиї ОЕБС-у котри, як етични кодекс самореґулациї, може допринєсц афирмациї, позитивному имиджу и угляду Националному совиту пред институциями у Републики Сербиї и пред медзинароднима орґанизациями за демократизацию, бо є єднак важни за медий НВУ „Руске слово” як и за НС.

На вчерайшей схадзки принєшена и Одлука же би ше отворело Подручну канцеларию у Бачинцох, дзе од локалней самоуправи єст обезпечени шицки потребни технїчни условия. На НС ше стої єдино по консултацийох меновац єй координатора же би канцелария могла почац функционовац.

НС на вечаршей схадзки потвердзел и 27 рижни одлуки Вивершного одбору хтори ше одноша на даванє думаньох на членох школских одборох и кадрових питаньох, на упис школярох, предкладаня рижних проєктох и менованє улїцох у Новим Садзе.