Закончени проєкт о економским змоцньованю

ВЕРБАС – У закончуюцей етапи проєкту „Економске змоцньованє людзох на териториї општини Вербас”, стреду, 2. новембра шицким нащивйовачом уручени акредитовани сертификати з котрима ше потвердзує успишне звладованє обуки за помоц у обисцу з основами здравственого допатраня.

Слово о проєкту котри, з потримовку Министерства младежи и спорту, порушало и реализовало Коцурске здруженє младих, у сотруднїцтве зоз општину Вербас, а уключене було и Роботне цело Проєктни биро Националного совиту Руснацох.

Заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич з тей нагоди визначела же Министерство младежи и спорту потримало тот проєкт зоз 3,5 милиони динари. Циль проєкту було оспособйованє нащивйовачох за даванє услугох помоци у обисцох и основного здравственого допатраня. Зоз акредитованима сертификатами котри видава и подписує Републични завод за социялну защиту, требало би лєгчейше дойсц до роботи тей файти.

По словох предсидателя Коцурского здруженя младих „КУМ” Стевана Самочети, проєкт тирвал 10 мешаци и през нього прешли 40 особи котри здобули базични знаня за ґеронтоґаздинї.

Додзелєни сертификати евидентовани у Министерству дїялносци и социялней политики як урядово документи и маю обще важенє нє лєм у Републики Сербиї, алє и у иножемстве, цо преширює можлївосци за роботне анґажованє нащивйочох обуки. У наяви и нови проєкт з котрим би часц тих особох могла буц анґажована зоз постреднїцтвом прейґгранїчного сотруднїцтва Сербиї и Босни и Герцеґовини, пренєсол општински сайт.

The post Закончени проєкт о економским змоцньованю first appeared on Руске слово.