Статут

На основу члана 75, 79 и 80 Устава Републике Србије (Службени гласник РС”, број 98/2006) и члана 6 Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), Национални савет русинске националне мањине на седници одржаној дана 06.12.2014. године у Новом Саду донео је

С Т А Т У Т

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статут је највиши правни акт Националног савета русинске националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) којим се регулише надлежност, организација и начин избора органа, као и друга питања од значаја за рад Националног савета, у складу са Уставом Републике Србије и Законом о националним саветима националних мањина (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Национални савет представља русинску националну мањину на територији Републике Србије у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма, учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима из тих области, оснива установе, привредна друштва и друге организације из ових области.

Члан 3.

Национални савет има својство правног лица које стиче уписом у Регистар националних савета који води министарство у чијем делокругу су послови људских и мањинских права (у даљем тексту: Министарство).

Национални савет представља и заступа председник Националног савета.

Члан 4.

Назив Националног савета на српском језику гласи:

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Назив Националног савета на русинском језику гласи:

НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ

Члан 5.

Седиште Националног савета је у Руском Крстуру, Фрушкогорска 64.

Члан 6.

Симбол Националног савета је:

Члан 7.

Национални савет има печат округлог облика, пречника 41mm са текстом: "Национални савет русинске националне мањине Руски Крстур" исписаним на српском језику и ћириличном писму и "Национални совит рускей националней меншини Руски Керестур" исписан на русинском језику, а у средини печата се налази грб Русина у Републици Србији.

Национални савет има и мали печат округлог облика, пречника 28mm и текстом: Национални савет русинске националне мањине, исписан на српском језику и ћириличним писмом и на русинском језику и писму и грб Русина у Републици Србији у средини.


II НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 8.

Национални савет, у складу са Уставом и Законом, преко својих органа самостално:

1. доноси и мења Статут;

2. доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни рачун;

3. располаже сопственом имовином;

4. одлучује о називу, симболима и печату Савета;

5. утврђује предлоге националних симбола, знамења и празника националне мањине;

6. оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;

7. предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе;

8. установљава и додељује признања;

9. иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;

10. учествује у припреми прописа и предлаже измену и допуну прописа којима се уређују Уставом гарантована права националних мањина у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;

11. предлаже посебне прописе и привремене мере у областима у којима се остварује право на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини;

12. покреће поступак пред Заштитником грађана, покрајинским и локалним омбудсманом и другим надлежним органима, када процени да је дошло до повреде Уставом и законом гарантованих права и слобода припадника националних мањина;

13. покреће поступак из тачке 12) овог члана у име припадника националне мањине, уз претходно прибављено писмено овлашћење;

14. заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима националне мањине;

15. доноси пословник о раду;

16. усваја извештаје о раду председника Националног савета, Извршног одбора, одбора и секретара

17. одлучује о другим питањима која су му поверена Законом.

Сарадња са државним органима, органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе

Члан 9.

Национални савет може поднети државним органима, органима аутономне покрајине као и органима јединице локалне самоуправе и посебним организацијама, предлоге, иницијативе и мишљења о питањима из своје надлежности, у складу са Законом.

Национални савет може поднети иницијативу Влади Републике Србије за укидање, односно поништење прописа државних органа и посебних организација, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и прописа који се односе на националне мањине.


Међународна и регионална сарадња

Члан 10.

Национални савет, у складу са Уставом и законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама, као и са државним органима, националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама.

Представници националних савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене националне мањине.

Члан 11.

Представници националних мањина учествују, преко Савета Републике Србије за националне мањине, у поступку закључивања, односно приступања, међународним или регионалним споразумима који се односе на положај и заштиту права националних мањина.

Седнице Националног савета

Члан 12.

Национални савет одлучује о питањима из своје надлежности на седницама.

Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном у шест месеци и воде се на русинском језику или, по потреби, на српском језику.

Национални савет пуноважно одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова Националног савета.

Начин одлучивања

Члан 13.

Национални савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Националног савета:

- о доношењу и промени Статута, о доношењу финансијског плана и завршног рачуна Националног савета;
- о избору и разрешењу председника, потпредседника, председника и чланова Извршног одбора, председника и чланова одбора и радних тела и секретара Националног савета.

Остале одлуке Национални савет доноси већином гласова присутних чланова.

III KОНСТИТУИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 14.

Конститутивну седницу националног савета сазива министар, тако да она буде одржана у року од 20 дана од утврђивања коначних резултата избора.

На конститутивној седници се потврђује мандат чланова Националног савета.

Потврђивање мандата члана Националног савета врши се на основу уверења о избору за члана Националног савета и решења о додели мандата чланова Националног савета.

Национални савет је конституисан потврђивањем мандата свих чланова Националног савета.

На првој наредној седници врши се избор председника.

IV ИЗБОР НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 15.

Избор Националног савета врши се на основу услова и поступка прописаних законом.

V САСТАВ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 16.

Национални савет има 19 чланова.

Мандат Националног савета

Члан 17.

Мандат Националног савета тече од дана конституисања Националног савета и траје до истека четири године од конституисања.

Националном савету мандат престаје пре истека времена на које је изабран, распуштањем, у складу са Законом.

Мандат чланова Националног савета

Члан 18.

Члан Националног савета бира се на четири године и може поново бити биран за члана Националног савета.

Члану Националног савета мандат траје колико траје мандат Националног савета и престаје му мандат конституисањем новог сазива Националног савета.

Члан 19.

Члану Националног савета престаје мандат у Националном савету пре истека времена на које је изабран:

1. подношењем оставке;

2. губитком једног од општих услова за стицање активног бирачког права;

3. ступањем на посао или преузимањем функције неспојиве са чланством у Националном савету;

4. ако дуже од годину дана не присуствује седницама Националног савета;

5. ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије;

6. ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног бирачког списка русинске националне мањине;

7. ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању дужем од шест месеци;

8. у случају смрти.

Члан Националног савета дужан је да овери оставку код органа надлежног за оверу потписа и да је Националном савету поднесе у року од три дана од овере, непосредно или поштом препоручено.

Престанак мандата члану Националног савета констатује Национални савет на првој наредној седници након пријема обавештења о наступању разлога за престанак мандата.

О престанку мандата члану Националног савета пре истека мандата Националног савета, председник Националног савета обавештава Републичку изборну комисију и Министарство.

Када члану Националног савета престане мандат пре истека мандата Националног савета, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе на којој се налазио члан којем је престао мандат, у складу са законом.

Права и обавезе чланова Националног савета

Члан 20.

Члан Националног савета има права да:

1. бира и буде биран у органе Националног савета;

2. учествује у предлагању, доношењу и извршавању одлука Националног савета;

3. постави питање и затражи објашњење од органа Националног савета и да добије одговор у циљу остваривању права из тачке 2 овог члана;

4. затражи и добије стручну помоћ од органа Националног савета у циљу вршењa своје функције.

Права чланова Националног савета ближе ће се уредити посебним актом.

Члан 21.

Члан Националног савета има обавезу да:

1. учествује у раду Националног савета, Извршног одбора или одбора чији је члан;

2. писмено или усмено обавести председника Националног савета, председника Извршног одбора или председника одбора чији је члан у случају спречености да присуствује седници или ако је спречен да изврши неки налог;

3. извршава одлуке или налоге органа Националног савета и да о томе подноси извештај.

Члан 22.

Национални савет може имати почасне чланове.

За почасног члана може бити именовано лице које је својим деловањем дало изузетан допринос унапређењу положаја и права припадника русинске националне мањине у Републици Србији.

Лице које се именује за почасног члана не мора бити припадник русинске националне мањине.

На предлог председника Националног савета, председника Извршног одбора, председника одбора или најмање једне трећине чланова савета, Национални савет може донети одлуку о додељивању статуса почасног члана. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Националног савета.

Почасни члан може учествати у раду радних тела Националног савета, без права одлучивања.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

ОРГАНИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 23.

Национални савет има председника, једног или више потпредседника, Извршни одбор, одборе основане у складу са законом и друга радна тела за области из своје надлежности.

1. Председник

Члан 24.

Надлежности председника Националног савета:

1. представља и заступа Национални савет;

2. сазива и председава седницама Националног савета;

3. предлаже кандидате за потпредседнике, председника и чланове Извршног одбора Националног савета и секретара Националног савета;

4. предлаже план рада и годишњи финансијски план Националног савета;

5. подноси Националном савету извештај о свом раду најмање једном годишње;

6. предлаже Националном савету финансијски извештај и завршни рачун;

7. потписује акте Националног савета и записник са седнице Националног савета;

8. има право да сазове седницу Извршног одбора и радних тела Националног савета у ванредним околностима;

9. има право да присуствује седницама одбора и других радних тела Националног савета, без права одлучивања;

10. одговара за законитост рада и пословања Националног савета;

11. доноси акте у складу са Уставом и законом који се односе на пословање Националног савета.

Председник Националног савета одређује заменика председника Националног савета из реда потпредседника Националног савета.

Члан 25.

Председник Националног савета за свој рад одговара Националном савету.

Члан 26.

Национални савет бира председника из реда својих чланова.

Предлог за председника Националног савета подноси најмање једна трећина чланова Националног савета. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити потписан од стране чланова који предлажу кандидата.

Члан Националног савета може да учествује у предлагању само једног кандидата за председника.

Председник националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Члан 27.

Мандат председнику Националног савета почиње да тече даном избора и траје до конституисања новог сазива Националног савета;

Пре истека времена на који је изабран, мандат председнику престаје:

1. ако му престане мандат члана Националног савета;

2. подношењем оставке;

3. разрешењем ;

4. смрћу.

Председник Националног савета разрешава се по истом поступку по ком се и бира.

Уколико председник није разрешен у поступку разрешења, нови поступак разрешења не може бити покренут пре истека рока од 9 месеци.

2. Потпредседници

Члан 28.

Национални савет има једног или више потпредседника.

Број потпредседника Националног савета утврђује се приликом избора потпредседника, на предлог председника Националног савета.

Национални савет бира потпредседнике из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета.

Потпредседник националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Потпредседници замењују председника Националног савета у случају његове спречености и представљају Национални савет на конференцијама, округлим столовима и сличним сусретима и седницама на које се позива представник Националног савета.

Члан 29.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се на престанак мандата потпредседника.

3. Извршни одбор

Надлежности Извршног одбора

Члан 30.

Извршни одбор:

1. припрема предлоге одлука и аката Националног савета;

2. припрема измене и допуне Статута;

3. по потреби координира радом одбора и других радних тела Националног савета;

4. спроводи одлуке Националног савета;

5. контролише и прати извршавање одлука Националног савета;

6. доноси пословник о раду Извршног одбора;

7. обавља и друге послове из своје надлежности.

Национални савет поверава Извршном одбору одлучивање, доношење мишљења и предлога за чије је доношење законима из области надлежности Националног савета предвиђен рок 15 дана или краћи.

Одлуке које је тако донео Извршни одбор подлежу одобравању на првој наредној седници Националног савета и одобрене су ако за њих гласа више од половине чланова Националног савета. Ако Национални савет не одобри одлуку Извршног одбора, Извршном одбору престаје мандат, а одлука остаје на снази.

Састав Извршног одбора

Члан 31.

Извршни Одбор има председника и чланове.

Број чланова Извршног одбора утврђује се приликом избора Извршног одбора.

Национални савет бира председника и чланове Извршног одбора из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета.

За члана Извршног одбора не може бити изабран председник Националног савета.

Извршни одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Члан 32.

Председник и чланови Извршног одбора су одговорни за свој рад Националном савету.

Члан 33.

Председника Извршног одбора, у случају његове одсутности или спречености, замењује члан Извршног одбора којег одреди председник Извршног одбора.

Члан 34.

Чланови Извршног одбора могу бити задужени за области из надлежности националног савета које су утврђене Уставом, законом и пословником о раду Националног савета.

Члан 35.

Извршни одбор је обавезан да периодично, а најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду Националном савету.

Мандат Извршног одбора

Члан 36.

Мандат Извршног одбора почиње да тече даном избора и траје до истека мандата Националног савета који га је изабрао.

Пре истека времена на који је изабран, мандат Извршног одбора престаје:

1. у случају наступања ситуације из члана 30. став 3. овог Статута;

2. разрешењем.

Извршни одбор разрешава се по поступку по ком је биран.

Члан 37.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се на престанак мандата чланова Извршног одбора.

4. Одбори

Члан 38.

Одбори Националног савета су:

1. Одбор за образовање;

2. Одбор за културу;

3. Одбор за обавештавање;

4. Одбор за службену употребу језика и писма;

Члан 39.

Посебна радна тела су:

1. Радно тело за омладину

2. Радно тело за спорт

3. Радно тело за науку.

Национални савет може да образује и друга радна тела.

Овлашћења одбора

Члан 40.

Одбор у областима из надлежности Националног савета, које су утврђене законом:

1. припрема годишњи план и програм рада, финансијски план и финансијски извештај одбора и доставља Извршном одбору;

2. може предлагати доношење одлука Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;

3. одлучује о питањима које му Национални савет и Извршни одбор повери;

4. иницира расправу о појединим питањима;

5. прати стање у својој области, саставља извештаје и предлаже мере за побољшање спровођења закона и других прописа из своје области;

6. доноси пословник о раду;

7. обавља друге послове које му повери Национални савет и Извршни одбор.


Састав одбора

Члан 41.

Национални савет одлуком одређује број чланова сваког одбора, који не може бити мањи од 5.

Председник одбора одређује заменика председника из реда чланова одбора.

Председник, заменик председника и чланови одбора не морају бити чланови Националног савета.

Председник Националног савета и потпредседници Националног савета не могу бити чланови одбора.

Избор чланова одбора

Члан 42.

Предлог за председника и чланове одбора може поднети председник Националног савета или најмање једна трећина чланова Националног савета.

Одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

У погледу осталих питања везаних за избор чланова одбора сходно се примењују правила о избору председника Националног савета.

Мандат одбора почиње да тече даном избора и траје до краја мандата Националног савета који га је изабрао.

Мандат члана одбора

Члан 43.

Пре истека времена на који је изабран, мандат члана одбора престаје:

1. подношењем оставке;

2. разрешењем ;

3. смрћу.

Члан 44.

Одбор може да образује пододборе ради разматрања одређених питања из своје надлежности.

Чланови пододбора могу бити стручњаци из области за коју се пододбор образује.

Избор председника и чланова пододбора регулише се пословником о раду одбора.

Члан 45.

Национални савет може образовати привремена и посебна радна тела ради разматрања и решавања одређених питања из своје надлежности.

На начин избора, мандат и састав привремених и посебних радних тела примењују се одредбе овог статута о начину избора, мандату и саставу одбора.

Члан 46.

Начин рада радних тела уређује се пословником о раду радних тела.

СЕКРЕТАР

Члан 47.

Секретара Националног савета предлаже председник Националног савета.

Национални савет бира секретара већином од укупног броја чланова Националног савета.

Мандат секретара Националног савета траје до истека мандата Националног савета који га је изабрао.

Пре истека времена на који је изабран, мандат секретара престаје:

1. подношењем оставке;

2. разрешењем ;

3. смрћу.

Члан 48.

Секретар Националног савета:

1. руководи стручном службом Националног савета;

2. стара се о обављању послова у вези са радом Националног савета;

3. према потреби припрема предлоге одлука чије доношење спада у надлежност Националног савета, председника Националног савета, Извршног одбора, одбора и других радних тела Националног савета;

4. учествује у раду Националног савета, Извршног одбора, одбора, комисија и радних тела Националног савета без права одлучивања;

5. стара се о вршењу организационих послова у вези рада радних тела Националног савета;

6. стара се о састављању записника са седница Националног савета, Извршног одбора, одбора и радних тела Националног савета;

7. стара се о објављивању аката Националног савета;

8. стара се о припреми предлога одлука Националног савета, Извршног одбора или радних тела Националног савета;

9. помаже председнику Националног савета приликом припреме и сазивања седница Националног савета;

10. спроводи одлуке Националног савета, председника Националног савета и председника Извршног одбора;

11. извршава друге послове које му повере председник Националног савета и председник Извршног одбора из својих надлежности;

12. утврђује послове стручне службе у погледу организације рада, припремања и извршења одлука Националног савета и Извршног одбора Националног савета.

Члан 49.

Секретар Националног савета за свој рад одговара Националном савету и председнику Националног савета и подноси им годишњи извештај о свом раду.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 50.

Национални савет образује стручну службу за обављање послова у вези са радом Националног савета, припремања, извршавања и контроле извршавања одлука.

Стручна служба Националног савета врши административне послове везане за рад органа Националног савета.

Радом стручне службе руководи секретар Националног савета.

VII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 51.

Рад Националног савета је јаван.

Јавност у раду се обезбеђује:

1. објављивањем Статута, одлука и других аката на интернет презентацији Националног савета;

2. достављањем позива и материјала за седнице средствима јавног информисања;

3. омогућавањем присуства на седницама представника средстава информисања и другим заинтересованим лицима, у складу са пословником о раду Националног савета.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 52.

Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

Председник Националног савета је одговоран за финансијски рад Националног савета, у складу са Законом.

IX АКТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 53

Највиши правни акт Националног савета је Статут.

Предлог за промену Статута може поднети најмање једна трећина чланова Националног савета.

Предлог се подноси у писменој форми, са образложењем. У предлогу морају бити јасно означене одредбе чија се промена предлаже и промена која се предлаже.

Члан 54.

У обављању послова из своје надлежности Национални савет доноси одлуке, закључке, решења, сагласности, мишљења, правилнике, предлоге, препоруке, упутства и друге акте.

Председник Националног савета може донети правилнике, решења, закључке, наредбе и упутства.

Извршни одбор, одбори и друга радна тела доносе пословнике, закључке, предлоге одлука, упутства.

X УСАГЛАШЕНОСТ ПРАВНИХ АКАТА, ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 55.

Статут мора бити у складу са Уставом и законом.

Одлуке и општи акти Националног савета морају бити у складу са Уставом, законом и Статутом.

Акти председника Националног савета, Извршног одбора, одбора и других радних тела морају бити у складу са законом, Статутом, одлукама и актима Националног савета.

XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 56.

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Националног савета русинске националне мањине.

ПРЕДСЕДНИК НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
Славко Рац


Статут у doc формату