Записнїк з пиятей порядней схадзки

Число: 226/15
Датум: 12.09.2015.

ЗАПИСНЇК ЗОЗ 5. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 12.09.2015. року

Пията порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини отримана соботу, 12. 09. 2015. року на 10,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Националного совиту. На схадзки були присутни 14 члени Националного совиту: предсидатель Славко Рац и члени: Наташа Регак, Йовґен Мудри, Гелена Пашо Павлович, Мелания Римар, Желько Ковач, Ґабриєла Саянкович, Тихомир Фейди, Юлиян Ковач, Наташа Макаї-Мудрох, Микола Шанта, Микола Ґубаш, Олена Папуґа, Мирослав Кевежди и Сашо Сабадош. Мирон Сабадош, Владимир Олеяр и Миломир Шайтош були оправдано одсутни, а Микола Медєши дал задзекованє на членство у Националним совиту.

На схадзки були присутни и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш, Любица Отич з Музею Войводини и новинаре з наших медийох.

На записнїки зоз двох електронских схадзкох отриманих од 10. по 11. 06. и од 09. по 10. 07. нїхто нє мал пригварки, а предсидатель Националного совиту пречитал заувагу Миломира Шайтоша на записнїк зоз 4. порядней схадзки.
Записнїки прилапени зоз 12 гласами „за” и 1 „стримани”.

За схадзку предложени шлїдуюци Дньови шор:

1. Констатованє задзекованя члена Националного совиту
2. Вименка Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2015 рок
3. Виберанє ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох за 2015. рок  
4. Даванє думаня о вименки Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2015. рок
5. Даванє думаня на Правильнїк о систематизациї роботних местох  у Заводу за културу войводянских Руснацох
6. Менованє члена Управного одбору Новинско-видавательней установи "Руске слово" - представнїка занятих
7. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о предкладаню проєктох за софинансованє по Конкурсу Министерства култури и информованя з обласци култури
8. Потвердзованє одлуки Вивершного одбора о даваню думаня о проєктох хтори послани на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
9. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о проєктох хтори послани на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписало Министерство култури и информованя з обласци информованя
10. Потвердзованє одлуки Вивершного одбора о даваню предходней согласносци кандидатови за директора Основней школи "Чаки Лайош" у Бачкей Тополї
11. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2015. року
12. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох по конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини
13. Информация о можлївосцох предаваня квартеля у Новим Садзе
14. Информация о розришованю маєтно-правних одношеньох над будинком на адреси Йована Суботича 8 у Новим Садзе
15. Информация о Лєтней школи руского язика
16. Прилапйованє Правилнїка о канцеларийним и архивним дїлованю
17. Заключеня зоз заєднїцкей схадзки одборох и подручних канцеларийох
18. Информация о можлївосци формованя музейней збирки Руснацох
19. Предкладанє члена Управного одбору Дому култури Руски Керестур
20. Вименка Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох
21. Звит зоз одходу делеґациї Националного совиту до Свиднїку
22. Рижне

Точка 1.
У складзе зоз членом 41 пасус 4 Закона о националних совитох националних меншинох и задзекованя на членство у Националним совиту рускей националней меншини овереного дня 07.07.2015. року у складзе зоз членом 41 пасус 3 Закона о националних совитох националних меншинох, Национални совит рускей националней меншини констатує преставанє мандату члена Националного совиту Миколу Медєша пре подношенє задзекованя.
Предсидатель Националного совиту о преставаню мандату членови Националного совиту рускей националней меншини обвисци Републичну виберанкову комисию и Министерство державней управи и локалней самоуправи, у складзе зоз Законом.

Точка 2.
Предсидатель поинформовал членох же з Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини хторе финансує роботу Националного совиту, сцигло ришенє за средства у тим року, спрам хторого ше достанє менєй средства за порядну, а дакус вецей за розвойну дїялносц. Розлика у збиру виноши коло 14.000 динари вецей як цо плановане на початку рока, алє пре тото потребне Вименку Финансийного плану за 2015. рок.

Национални совит зоз 14 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Прилапює ше Одлука о вименки Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок.

Точка 3.
На предкладанє Вивершного одбору, Национални совит зоз 14 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 117 пасус 4 Закона о националних совитох националних меншинох и оконченого поступку явней набавки з наруджбенїцу, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит з Дружтвом за рахунководство и ревизию „Ревизия Плус Про” з Беоґраду подпише контракт о окончованю ревизиї финансийного дїлованя у 2015. року, за средства хтори Национални совит достава од Канцелариї за людски и меншински права.

Точка 4.
Предсидатель дал слово Серґейови Тамашови, директорови Завода за културу войводянских Руснацох же би членом Совиту обгрунтовал вименку Финансийного плану. Тамаш потолковал же ше вименка одноши на наменски средства хтори Завод достал на основи двох конкурсох: Министерства култури и информованя и Городу Нового Саду, а наявел же по конєц рока вироятно буду достати средства за ище єден проєкт, вецейязичну представу, хтору заєднїцки рихтаю зоз Заводами других националних заєднїцох.

Национални совит зоз 14 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

На основи члена 18 и члена 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 28.03.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Дава ше позитивне думанє на Вименки и дополнєня Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох у 2015. року.

Точка 5.
Предсидатель дал слово Серґейови Тамашови, директорови Завода за културу войводянских Руснацох же би членом Совиту обгрунтовал тоту точку дньового шора. Тамаш гварел же у Заводу окончене порядне инспекцийне надпатранє у хторим препатрани робота, орґанизация и общи акти Завода и їх ускладзеносц зоз нову законску реґулативу. Инспекция заключела же акт о систематизациї роботних местох треба ускладзиц зоз вименками законох у уводней часци, цо и поробене, а согласносц на вименку того акта дава Покраїнска влада, после достатого думаня Националного совиту.
Мирослав Кевежди зауважел же у систематизациї у назвох роботних местох стої слово „руководитель”, а же би дахто могол буц руководитель, муши руководзиц зоз оддзелєньом у хторим заняти найменєй 5 особи. Тиж мал заувагу же условия за роботне место директор нєдосц детально розробени.

Национални совит зоз 15 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 28.03.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Правилнїк о систематизациї роботних местох Завода за културу войводянских Руснацох кориґовац у складзе зоз заувагами винєшенима на схадзки и таки послац Покраїнскей влади на даванє согласносци.

Точка 6.
У материялох посланих за схадзку Националного совиту послани и записнїки зоз двох схадзкох занятих у НВУ „Руске слово”, дзе на єдней як кандидат за члена Управного одбору найвецей гласи достал Микола М. Цап, а на другей Ясна Варґа. У розправи винєшене же заняти зауважовали же перша схадзка занятих нє була добре орґанизована, прето же даєдни з тих хтори були на рочним обвисцени о отримованю схадзки, а даєдни анї нє були обвисцени, та прето вец була отримана ище єдна схадзка. Розправа ше водзела и о тим же чи шеф рахунководства може буц член Управного одбора чи нє. На тото питанє глєдани одвит од Министерства державней управи, та предсидатель пречитал їх одвит.

Национални совит зоз 13 гласами „за” и 2 „процив” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 8 пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Пре нєправилносци у поступку предкладаня члена Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово” спред занятих, Национални совит рускей националней мешини вимага од НВУ же би поступок предкладаня члена Управного одбору спред занятих повторела.

Точка 7.
У розправи по тей точки Мирослав Кевежди гварел же Руснаци конкурую з мало проєктами, же проєкти нєквалитетно написани и нє у складзе зоз условиями хтори ше вимагаю, нєт биоґрафиї учашнїкох у проєкту... Предклада же би ше прейґ Координациї националних совитох од Министерства култури глєдало вецей средства за културу националних меншинох, прето же тераз то виноши 16 милиони динари на вецей як 20 меншини.

Национални совит зоз 15 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о предкладаню Министерству култури и информованя же би софинансовал проєкти хтори послани на Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2015. року, спрам шлїдуюцих приоритетох:

Дом култури Руски Керестур - 54. фестивал рускей култури „Червена ружа”
Дом култури Руски Керестур - 47. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї
Дом култури Руски Керестур - 22. Културна манифестация „Костельникова єшень”
Културно-просвитне дружтво „Карпати” Вербас – „Хорски фестивал Карпати”
Руски културни центер Нови Сад - 14. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка 2015”
Дружтво Руснацох Сримска Митровица - Руска свадзба
Завод за културу войводянских Руснацох - „Велькосц малих, поетика регионалних и малих литературних традицийох”
Културно-просвитне дружтво „Карпати” Вербас - Госцованє у Словацкей.

Точка 8.
На основи обгрунтованя Желька Ковача, предсидателя Вивершного одбору Национални совит зоз 15 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о проєктох хтори поднєсли НАР, ТВ Канал 9 и Центер гражданских вредносцох, на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє

Точка 9.
На основи обгрунтованя Желька Ковача, предсидателя Вивершного одбору Национални совит зоз 14 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о проєкту хтори поднєсол НАР на конкурс з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписало Министерство култури и информованя.

Точка 10.
На основи обгрунтованя Желька Ковача, предсидателя Вивершного одбору Национални совит зоз 15 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню предходней согласносци Зорици Малацко, кандидатки за директора Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї.

Точка 11.
Национални совит зоз 13 гласами „за” и 1 „стримани” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о шицких проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Города Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2015. року.

Точка 12.
На основи обгрунтованя Желька Ковача, предсидателя Вивершного одбору Национални совит зоз 14 гласами „за” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о предкладаню Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци же би софинансовал проєкти хтори послани на Конкурс за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, спрам таблїчки у прилогу Одлуки.

Точка 13.
На основи звитох комисиї за предаванє квартеля, особох задлужених на прешлей схадзки же би випитали вецей можлївосци ришованя шедзиска Националного совиту  и дискусиї присутних членох, винєшене же розпатрени вецей вариянти за шедзиско Националного совиту и установене же найрационалнєйша вариянта же би шедзиско остало у Замку, а же би ше од компетентних орґанох глєдало тот обєкт на хаснованє Националному совиту. На тот способ би було места и за музейну збирку, библиотеку, архив ґалерию... Средства од предаваня квартеля у Новим Садзе би могли буц унапрямени на купованє нєрухомосци у Коцуре за потреби шедзиска подручней канцелариї и културно-уметнїцки и други активносци Руснацох у тим месце. У дискусиї глєдане же би ше у цо кратшим чаше виробел елаборат о тим кельо би коштала нєрухомосц, за яку суму би ше могло квартель предац и кельо би коштало реновиранє нєрухомосци же би ше ю приведло до стану адекватного за предвидзени намени, як и трошки отримованя. Тиж розпатрана и идея же би ше квартель черало за хижу у Коцуре. Члени Совиту зоз Коцура Микола Ґубаш и Микола Шанта и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач задлужени же би доставели податки о тим кельо би хтора вариянта коштала.

На основи дискусиї Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

одлуку
Квартель у власносци Националного совиту у Новим Садзе видавац заинтересованим потамадз док ше квартель нє преда. Овласцує ше Вивершни одбор же би од аґенциї за нєрухомосци достал информацию о можлївим виносу мешачней кириї за хтору би ше квартель могол видавац, а потим же би принєсол одлуку чи ше квартель будзе видавац за мешачну кирию чи за виплацованє мешачних рахункох.

Точка 14.
Винєшена информация адвоката хторого анґажовала грекокатолїцка парохия у Новим Садзе о цеку ришованя маєтно-правних одношеньох над будинком на адреси Йована Суботича 8 у Новим Садзе.

Точка 15.
Винєшена информация о Лєтней школи руского язика отриманей од 20. по 27. юлий у Попраду у Словацкей, у орґанизациї Одбора за образованє.

Точка 16.
Сашо Сабадош дал уводне викладанє по тей точки, потолковал же прилапйованє Правилнїка о архивним дїлованю лєм формалносц, же текст правилнїка направени у сотруднїцтве зоз Историйним архивом Зомбора, а потераз є нє приношени прето же нїхто од компетентних архивох нє пришол до Националного совиту од кеди є першираз формовани.

На основи членох 38, 39 и 40 Закона о културних доброх („Сл. глашнїк РС“ ч 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) и члена 8 пасус 1 точка 17 Стауту Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Прилапює ше Правилнїк о канцеларийним и архивним дїлованю.

Точка 17.
Предсидатель Вивершного одбору винєсол заключеня Вивершного одбору о отриманей роботней схадзки одборох и подручних канцеларийох, а потим виношени окремни заключеня з каждей обласци.
У складзе зоз заключенями з Роботней схадзки одборох и подручних канцеларийох, Национални совит принєсол шлїдуюци одлуки:

На основи члена 7 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 42 Статута Националного совиту, а у складзе зоз заключеньом з Роботней схадзки з обласци образованя од 29.08.2015. року, Национални совит рускей националней меншини зоз 12 гласами „за”, 2 „процив” и 1 „стримани” принєсол

Одлуку
Одбор за образованє ма 14 членох.

За члена Одбору за образованє вибера ше мр Вера Дупало зоз Шиду.

***
У складзе зоз заключеньом з Роботней схадзки з обласци образованя од 29.08.2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Деканови Филозофского факултету у Новим Садзе и Оддзелєню за русинистику ше пошлю дописи у хторих ше их спозори на видаванє фалшивих потвердзеньох о знаню руского язика и о других нєправилносцох у роботи Оддзелєня за русинистику.

***
заключенє
Олена Папуґова вибере даскельо особи хтори вєдно зоз ню буду твориц тим хтори на терену превери сполньованє права на хаснованє руского язика як службеного и чи шицки назви виписани правилно по руски.

Точка 18.
Любица Отич, музейни совитнїк у Музею Войводини винєсла информацию о условийох и можлївосцох формованя музейней збирки Руснацох. У дискусиї участвовали Мирослав Кевежди, Сашо Сабадош, Серґей Тамаш и други, хтори бешедовали о нєобходних условийох за формованє музейней збирки, трошкох формованя и отримованя, винєшени потерашнї активносци у заберованю, очуваню и презентованю нашого скарбу.
Заключене же потребне зоз компетентнима орґанами Влади Войводини найсц найадекватнєйше ришенє же хто будзе снователь такей музейней збирки.

Точка 19.
У дискусиї по тей точки Олена Папуґова мала заувагу на поступок предкладаня члена Управного одбору Дому култури у Руским Керестуре и питала ше прецо вона як член Националного совиту нє мала право предложиц кандидата за члена УО. На основи дискусиї и предкладаня Одбору за културу, Национални совит з 12 гласами „за”, 1 „процив” и 2 „стримани” принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе зоз членом 9 пасус 2 Одлуки о снованю Дому култури Руски Керестур („Сл. лїст општини Кула” число 17/2012), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Михайла Зазуляка зоз Руского Керестура за члена Управного одбора Дому култури Руски Керестур.

Точка 20.
На основи заключеньох з Роботней схадзки з обласци образованя, Национални совит єдногласно принєсол шлїдуюцу одлуку:

На основи члена 15 пасус 1 точка 11 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 8 пасус 1 точка 17 Статуту Националного совиту од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол 

одлуку
о вименки Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох

Член 1.
У Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 114-04/12 од 30.06.2012. року (у дальшим тексту Правилнїк), меня ше член 1 и глаши:

„Национални совит рускей националней меншини додзелює стимулациї школяром и предшколским дзецом и награди студентом як помоц при школованю на мацеринским руским язику”.

Член 2.
После члена 8 Правилнїку додава ше поднаслов:

„Право на стимулацию за упис до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику”

и член 9 хтори глаши:

„Зоз средствох Националного совиту буду ше виплацовац мешачни стимулациї дзецом уписаним до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове, з обовязку же би ше шлїдуюцого школского року уписали до першей класи основней школи, оддзелєнє на руским язику.”

Член 3.
Дотерашнї член 9 Правилнїку постава член 10.

Член 4.
Вименка Правилнїку ступа на моц осмого дня од обявйованя на огласней табли Националного совиту.

***
На основи члена 15. став 1. точка 11. Закона о националних совитох националних меншинох („Службени глашнїк РС” число 72/2009) и члена 3. Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох (у дальшим тексту Правилнїк), Национални совит принєсол 

одлуку

Зоз средствох Националного совиту буду ше виплацовац мешачни стимулациї школяром и награди студентом у школским 2015/2016 року у шлїдуюцих виносох:
по 3.000 динари мешачно дзецом уписаним до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове
по 5.000 динари мешачно школяром уписаним до першей класи основней школи, оддзелєнє на руским язику, у основней школи у Коцуре
по 5.000 динари мешачно 10 школяром уписаним до Ґимназиї на руским язику у Руским Крестуре, у складзе зоз Правилнїком
по 5.000 динари мешачно студентом Оддзелєня за русинистику, хтори виполнюю условия предвидзени зоз Правилнїком.

Виплацованє стимулацийох и наградох ше реґулує з окремнима контрактами медзи хаснователями и Националним совитом.

Точка 21.
Желько Ковач и Йовґен Мудри поднєсли звит о їх урядовей нащиви городоначалнїкови места Свиднїк у Словацкей и о других активносцох и стретнуцох зоз представнїками школи у Попраду и ансамблу ПУЛС зоз Прешова, под час пребуваня у Словацкей.

Точка 22.
Мирослав Кевежди гварел же члени Националного совиту нєдостаточно упознати зоз активносцами Координациї националних совитох.

Схадзка закончена на 15,00 годзин.

 

записнїчар
Таня Арва-Планчак

Национални совит Руснацох
  Славко Рац, предсидатель