Записнїк зоз штвартей порядней схадзки

ЗАПИСНЇК ЗОЗ 4. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 28.03.2015. року

Штварта порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини отримана соботу, 28.03.2015. року з початком на 10,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Дому култури. На схадзки були присутни 16 члени Националного совиту: предсидатель Славко Рац и члени Мирон Сабадош, Наташа Регак, Йовґен Мудри, Хелена Пашо Павлович, Владимир Олеяр, Мелания Римар, Желько Ковач, Ґабриєла Саянкович, Тихомир Фейди, Юлиян Ковач, Миломир Шайтош, Наташа Макаї-Мудрох, Микола Шанта, Микола Медєши и Сашо Сабадош. Микола Ґубаш, Олена Папуґа и Мирослав Кевежди були оправдано одсутни.

На схадзки були присутни и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш, директорка Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя" Ивана Дудаш, директорка Новинско-видавательней установи "Руске слово" Мартица Тамаш и новинаре з наших медийох.

Записнїк з прешлей схадзки єдногласно прилапени.

Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 26. по 28.01. 2015. року - Мирон Сабадош зауважел же би плани Заводу за културу войводянских Руснацох нє требало розпатрац на електронскей, алє на порядней схадзки. Предсидатель Националного совиту ше з тим зложел и потолковал же други нашо установи у тей хвильки нє мали порихтани свойо плани, а вельо кошта заказовац порядну схадзку пре єдну точку дньового шору. Юлиян Ковач гварел же то и Управни одбор Заводу на електронскей схадзки прилапйовал плани, на цо Ивана Дудаш, член УО Заводу, потолковала же Управни одбор на порядней схадзки у децембру тоти плани розпатрал и у началє их прилапел, лєм ше чекало потвердзенє з покраїнских орґанох о точним виносу средствох хтори буду на розполаганю Заводу у 2015. року. Директор Заводу Серґей Тамаш потим присутним кратко обгрунтовал найважнєйши часци Плану роботи и Финансийного плану.

Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 26. по 28.01. 2015. року єдногласно прилапени.
Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 09. по 10.02. 2015. року єдногласно прилапени.
Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 20. по 23.02. 2015. року єдногласно прилапени.

За схадзку предложени шлїдуюци

Дньови шор:

1. Прилапйованє Финансийного звиту и закончуюцого рахунку Националного совиту за 2014. рок
2. Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2014. року
3. Прилапйованє Плану роботи Националного совиту у 2015. року
4. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту за 2015. рок
5. Прилапйованє Звиту о роботи НВУ «Руске слово» у 2014. року
6. Прилапйованє Финансийного звиту НВУ «Руске слово» за 2014. рок
7. Даванє согласносци на План роботи НВУ «Руске слово» у 2015. року
8. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ «Руске слово» за 2015. рок
9. Даванє думаня о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2014. року
10. Даванє думаня о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2014. рок
11. Прилапйованє Звиту о роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2014. року
12. Прилапйованє Финансийного звиту РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2014. рок
13. Даванє согласносци на План роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2015. року
14. Даванє согласносци на Финансийни план РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2015. рок
15. Приношенє одлуки о вименки и дополнєню Статуту Националного совиту
16. Приношенє одлуки о формованю Пододбору за управу и предписаня и вибор членох Пододбору за управу и предписаня
17. Вибор члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель
18. Приношенє одлуки о предкладаню вименки одлуки о вибору Роботного цела за младеж
19. Приношенє одлуки о шедзиску Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици
20. Менованє координацийох подручних канцеларийох Националного совиту
21. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о предложених проєктох и предлогох виносох за софинансованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културуного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
22. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Иво Лола Рибар“ у Новим Садзе
23. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Бранко Радичевич“ у Савиним Селу
24. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
25. Приношенє одлуки о месту отримованя централних преславох Националного швета од 2016. по 2018. рок
26. Приношенє одлуки о вименки Правилнїка о хаснованю службеного авта
27. Приношенє одлуки о додзельованю поєдинєчних позарядових стипендийох школярком Ґимназиї у Руским Керестуре
28. Информация о можлївосцох розполаганя з квартельом Националного совиту у Новим Садзе
29. Рижне

Дньови шор єдногласно прилапени.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 1-4 дньового шору.

Предсидатель Националного совиту накратко обгрунтовал приходи и розходи у финансийним звиту, активносци Националного совиту у прешлим року, як и плановани средства и активносци у 2015. року. После обєдинєней дискусиї, гласало же о каждей точки окреме.

Точка 1.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2014. рок.

Точка 2.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 16 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2014. року.

Точка 3.
У складзе з членом 24 пасус 1 точка 4 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше План роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 4.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни план Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 5-8 дньового шору.

Предсидатель Националного совиту дал слово директорки Новинско-видавательней установи "Руске слово" же би членом Националного совиту обгрунтовала звити за 2014. рок и плани за 2015. рок. У дискусиї участвовали вецей члени НС, а векшина з нїх визначела же у установи єст вельо редакторох, а менєй новинарох, та ше случує же даєдни активносци рускей заєднїци у Новим Садзе, дзе и шедзиско установи, новинаре нє провадза и нє пишу о нїх. После обєдинєней дискусиї, гласало ше о каждей точки.

Точка 5.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Новинско-видавательней установи „Руске слово” у 2014. року.

Точка 6.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Новинско-видавательней установи „Руске слово” за 2014. рок.

Точка 7.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи „Руске слово” у 2015. року.

Точка 8.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи „Руске слово” за 2015. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о 9. и 10. точки дньового шору.
Предсидатель дал слово директорови Заводу за културу войводянских Руснацох же би членом Националного совиту обгрунтовал звити за 2014. рок. После дискусиї, гласало ше окреме о каждей точки.

Точка 9.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2014. року.

Точка 10.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2014. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 11-14 дньового шору.
Предсидатель дал слово директорки Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя" же би членом Националного совиту обгрунтовала звити за 2014. рок и плани за 2015. рок.
У дискусиї участвовали вецей члени Националного совиту, а после дискусиї гласало ше окреме о каждей точки.

Точка 11.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2014. року.

Точка 12.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” за 2014. рок.

Точка 13.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

 

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2015. року.

Точка 14.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” за 2015. рок.

Точка 15.
Предсидатель Националного совиту обгрунтовал предкладанє же би ше Роботне цело за управу и предписаня як таке утаргло, а же би ше го формовало як Пододбор у рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма. З оглядом же у Статуту начишлєни шицки роботни цела, за запровадзованє такей одлуки потребна вименка Статуту, хтору предложел Вивершни одбор.

На основи члена 8 пасус 1 точка 1 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
о вименки Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року

  У Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, у члену 39, сцера ше точка 4., так же член 39 глаши:

Окремни роботни цела:
1. Роботне цело за младеж
2. Роботне цело за спорт
3. Роботне цело за науку

Точка 16.
У складзе з одлуку принєшену по прешлей точки дньового шору, Национални совит єдногласно принєсол шлїдуюцу одлуку:

На основи члена 45 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
У рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма формує ше Пододбор за управу и предписаня, хтори ма предсидателя и 4 членох.

За членох Пододбору за управу и предписаня вибрани:
 Мирослав Кевежди, Нови Сад
 Мирослав Цирба, Шид
 Йоаким Гарди, Руски Керестур
 Ивана Отич, Нови Сад
 Тамара Рамач, Дюрдьов

Пододбор вибера предсидателя зоз своїх членох.

Шицки одлуки, заключеня и предкладаня Пододбору за управу и предписаня верификує Одбор за службене хаснованє язика и писма.

Точка 17.
Предсидатель Националного совиту здогаднул членох же на прешлей схадзки, кед виберани члени Одбору за службене хаснованє язика и писма, нє вибрани член Одбору задлужени за општину Жабель. Вивершни одбор за члена Одбору предложел Мирона Сабадоша з Дюрдьова, алє вон на схадзки поцагнул свою кандидатуру и место себе предложел Боґдана Виславския, тиж з Дюрдова.

На основи члена 42 Статута Националного совиту, а у складзе з Одлуку о виборе членох и предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма, число 239-03-04/14 од 20.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини з 10 гласами "за", 3 "процив" и 3 "стримани"принєсол

Одлуку
За члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель вибрани Боґдан Виславски з Дюрдьова.

Точка 18.
На схадзки Роботного цела за младеж предложене же би ше тото Роботне цело преширело з ище єдним членом - з Нового Орахова. Вивершни одбор на своєй схадзки потримал предкладанє Роботного цела за младеж.

На основи члена 42 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Роботне цело за младеж ма 13 членох.

За члена Роботного цела за младеж вибрани Борис Бесерминї з Нового Орахова.

Точка 19.
Руснаци зоз Сримскей Митровици до Националного совиту послали предкладанє же би ше, пре нєусловносц терашнїх просторийох, шедзиско Подручней канцелариї у тим городзе премесцело до просторийох Парохиї, дзе на розполаганю маю просториї за канцеларию и салу за проби и орґанизованє рижних активносцох и програмох. Вивершни одбор на своєй схадзки потримал тото предкладанє.

На основи Одлуки о отвераню Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици од 18.08.2007. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Подручна канцелария Националного совиту у Сримскей Митровици ше з адреси Паробродска 15 премесцує до парохийного дому, на адреси Площа св. Димитрия 30.
Средства за роботу Подручней канцелариї ше будзе уплацовац на рахунок число 355-1056027-67.

Точка 20.
Вивершни одбор предложел же би ше, попри координаторох подручних канцеларийох, меновало и найменє штири особи задлужени за обласци у хторих национални совити маю компетенциї. З тим би ше подзвигло квалитет роботи подручних канцеларийох и була би олєгчана робота НС на локалним уровню. У догварки з дотерашнїма координаторами и членми орґанох НС, Вивершни одбор предложел особи за кажду подручну канцеларию.

Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку

До координацийох подручних канцеларийох НС менує ше:

1. Подручна канцелария Сримска Митровица, Зоран Бережни - координатор
   - Станислава Будишин - култура
   - Моника Абодї Митрович - информованє
   - Зоран Бережни - службене хаснованє язика и писма
   - Душанка Костич - образованє

2. Подручна канцелария Коцур, Микола Ґубаш - координатор
   - Микола Ґубаш и Юлиян Малїк - култура
   - Микола Шанта и Микола М. Цап - информованє
   - Ксения Бенце - службене хаснованє язика и писма
   - Серафина Яґлица, Весна Раґаї Цап и др Юлиян Рамач - образованє
   - Мелания Мали и Желько Фаркаш -  млади

3. Подручна канцелария Вербас, Деян Загорянски - координатор
   - Михайло Тамаш - култура
   - Еуфемия Ґшвенґ - информованє
   - Гелена Папуґа - службене хаснованє язика и писма
   - Славко Сабо - образованє

4. Подручна канцелария Нови Сад, Наташа Макаї Мудрох - координаторка
   - Миломир Шайтош - култура
   - Славко Винаї - информованє
   - Боґдан Рац - службене хаснованє язика и писма
   - Мелания Римар - образованє
   - Александра Живкович и Борис Фейди - млади

5. Подручна канцелария Суботица, Ксения Палатинус - координаторка
   - Наташа Ґрунчич - култура
   - Иван Гарди - информованє
   - Ясмина Пеячки - службене хаснованє язика и писма

6. Подручна канцелария Нове Орахово, Татяна Дудаш - координаторка
   - Михайло Еделински - култура
   - Наталия Заґорац - информованє
   - Татяна Дудаш - службене хаснованє язика и писма
   - Ксения Бенчик - образованє
   - Любомир Ґовля - спорт
  
7. Подручна канцелария Бикич Дол,  Деян Бобаль - координатор
   - Марина Шолтис и Мирослава Гнатко - култура
   - Дарко Бобаль - информованє
   - о.Владимир Еделински Миколка - службене хаснованє язика и писма
   - проф. Бранислав Лазор и Зденко Лазор - образованє

8. Подручна канцелария Дюрдьов, Мирон Сабадош - координатор
   - Микола Хромиш - култура
   - Хелена Корпаш - информованє
   - Ивана Тиркайла - службене хаснованє язика и писма
   - Єлена Салаґ  - образованє
   - Борис Цап - за младеж
   - Борис Балїнт - за спорт
   - Мирослав Чакан - за демографию
  - Ивана Тиркайла - за управу и предписаня

   9. Подручна канцелария Кула, Владимир Бучко - координатор
   -  Амалия Ковач - култура
   -  Ярослав Ковач - информованє
   -  Владимир Лазор - службене хаснованє язика и писма
   -  Мелания Арваї - образованє

10. Подручна канцелария Шид, Наташа Регак - координаторка
   -  Саня Тиркайло - култура
   -  Весна Данчелович - информованє
   -  Славко Цупер - службене хаснованє язика и писма
   -  Вера Дупало - образованє
   -  Далибор Болдиш - омладина
  -   Юлиян Ковач - спорт
  -   Мирослав Цирба - предписня
  -   о.Владимир Еделински Миколка

Обовязки координацийох подручних канцеларийох:
 провадзенє трошеня средствох хтори им уплацує Национални совит,
 орґанизованє локалней преслави Националного швета Руснацох,
 формованє орґанизацийного одбору манифестациї хтора у Календаре манифестацийох и приношенє финансийного плану истей,
 формованє Координациї Подручней канцелариї, хтора будзе сотрудзовац з Националним совитом, на локалним уровню у образованю, култури, информованю, службеним хаснованю язика и писма и других обласцох. Координация у своїм составе обовязно муши мац представнїкох з тих штирох обласцох,
 подношенє звиту о роботи подручней канцелариї Националному совиту, раз мешачно

Национални совит препоручує новинаром и дописовательом "Руского слова" же би ше анґажовали у роботи подручних канцеларийох и у писаню о їх роботи.

Точка 21.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута принєсол одлуку з хтору Покраїнскому секретарияту за културу и явне информованє предложени проєкти за софинансованє по конкурсу з обласци култури. З оглядом же одлуки хтори так принєше Вивершни одбор муши потвердзиц Национални совит, НС єдногласно принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшеней на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 22.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору дал думанє о кандидатови за директора у Основней школи "Иво Лола Рибар" у Новим Садзе.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи „Иво Лола Рибар” у Новим Садзе, принєшеней на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 23.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору дал думанє о кандидату за директора у Основней школи "Бранко Радичевич" у Савиним Селу.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи „Бранко Радичевич” у Савиним Селу, принєшеней на схадзки отриманей 03.02.2015. року.

Точка 24.
Вивершни одбор, у складзе зоз членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору Покраїнскому секретарияту за културу и явне информованє предложени проєкти за софинансованє по конкурсу з обласци видавательней дїялносци.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини зоз 13 гласами ЗА, 1 ПРОЦИВ и 2 СТРИМАНИ принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшеней на схадзки отриманей 20.02.2015. року.

Точка 25.
Вивершни одбор на схадзки отриманей 23.01.2015. року предложел розпорядок отримованя централних преславох Националного швета Руснацох.
У складзе з членом 10 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8 точка 5 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Централну преславу Националного швета Руснацох ше у наступних трох рокох отрима у шлїдуюцих местох:

 2016. року у Кули
 2017. року у Бикич Долу
 2018. року у Суботици

Точка 26.
Предсидатель НС здогаднул членох же у прешлим зволаню Националного совиту було Предсидательство, хторе по Правилнїку о хаснованю службеного авта давало согласносц на хаснованє службеного авта. З оглядом же тераз Предсидательства нєт, предложел же би у наведзеним Правилнїку овласценя Предсидательства превжал Вивершни одбор.

У складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
о вименки Правилнїка о способе и условийох хаснованя службеней превозки.

  У Правилнїку о способе и условийох хаснованя службеней превозки од 23.10.2010. року, у члену 3 став 2, 4 и 5 ше слова ”Предсидательство Националного совиту” заменює зоз словами ”Вивершни одбор Националного совиту”, у одвитуюцим припадку.

Точка 27.
Основна и штредня школа з домом школярох "Петро Кузмяк" з Руского Керестура Националному совиту послала молбу у хторей глєда финансийни средства за одход двох школяркох Ґимназиї на Европску математичну конференцию до Атини, у Греческей, на хторей буду презентовац свою роботу з применьованя математики.

У складзе з членом 7 Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
  Национални совит рускей националней меншини додзелює два позарядово єднократни награди школярком Ґимназиї у Руским Керестуре, як награду за одход на Европску математичну конференцию штредньошколцох EVROMATH, хтору ше отримує у Атини, и то:

 Татяни Ґовля 10.000 динари
 Марияни Колошняї 10.000 динари

Точка 28.
Предсидатель Националного совиту здогаднул членох Совиту на тото же концом прешлого року, з виплацованьом 1.800.000 динарох, Национални совит постал власнїк цалого квартелю у Новим Садзе, чию половку пред тим достал як судске надополнєнє, и поволал их же би предложели способи за його дальше хаснованє. Векшина членох ше зложела же би квартель требало предац и так достати средства уложиц до нєрухомосци хтора би була одвитуюца за тирваце шедзиско Националного совиту, понеже Совит нє ма свойо просториї. У дискусиї предложенє шлїдуюце:
 од АП Войводини глєдац согласносц за хаснованє часци просторийох у "Замку" у Руским Керестуре.
 У Керестуре пренайсц адекватну хижу у хторей би на єдним месце були змесцени ґалерия, музейна збирка, национална библиотека и архива.
 Причекац же би „АБЦ ФУД” предавала обєкт старей Ґимназиї и там премесциц шедзиско Националного совиту и шицко цо наведзене у прешлей алинеї. Гипотека положена на тот будинок виноши коло 37.000 еври.
 У Коцуре купиц адекватну хижу у хторей би тамтейши Руснаци могли орґанизовац свойо активносци.
 Ришиц проблем просторийох РКЦ у Новим Садзе.

Шицки предкладаня оставаю отворени за розправу по шлїдуюцу схадзку, а у медзичаше Миломир Шайтош задлужени за формованє комисиї за предаванє квартелю у Новим Садзе; Микола Шанта задлужени же би з локалну самоуправу у Вербаше преверел можлївосц одкупу просторийох Дому култури у Коцуре, а предсидатель НС и Хелена Пашо Павлович задлужени же би з покраїнскима орґанами преверели можлївосц хаснованя обєкту "Замок" у Керестуре.

Точка 29.
Миломир Шайтош зауважел предсидательови Националного совиту же явно виявел же у нашей заєднїци уж 10-15 роки нєт нови хореоґрафиї и придал му список своїх хореоґрафийох хтори у тим периодзе вон поставел. Предсидатель ше му пребачел.
Шайтош порушал и розправу о емисиї на ТВ Гепи, у хторей Керестур преволовани як шедзиско секти и глєдал же би Национални совит реаґовал зоз сообщеньом, понеже дума же Руснаци з тоту вияву нєоправдано положени до неґативного контексту. У розправи участвовала векшина присутних, а вецей члени Совиту були думаня же у емисиї директно нє меновани анї Национални совит, анї Руснаци, анї нє наводзени мена конкретних особох, та Шайтошово предкладанє положене на гласанє. Зоз 4 гласами ЗА, 9 ПРОЦИВ и 3 СТРИМАНИ, предкладанє нє вигласане. Члени совиту заключели же убудуце, у подобних ситуацийох, Одбор за информованє предложи потребу и способ реаґованя.
Сашо Сабадош предложел же би Национални совит запровадзел награду хтору би ше додзельовало визначним особом у рускей заєднїци. Предложене же би ше писане обгрунтованє послало Националному совиту.

Схадзка закончена на 13,15 годзин.

записнїчар

ЗАПИСНЇК ЗОЗ 4. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 28.03.2015. року

Штварта порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини отримана соботу, 28.03.2015. року з початком на 10,00 годзин у Руским Керестуре, у просторийох Дому култури. На схадзки були присутни 16 члени Националного совиту: предсидатель Славко Рац и члени Мирон Сабадош, Наташа Регак, Йовґен Мудри, Хелена Пашо Павлович, Владимир Олеяр, Мелания Римар, Желько Ковач, Ґабриєла Саянкович, Тихомир Фейди, Юлиян Ковач, Миломир Шайтош, Наташа Макаї-Мудрох, Микола Шанта, Микола Медєши и Сашо Сабадош. Микола Ґубаш, Олена Папуґа и Мирослав Кевежди були оправдано одсутни.

На схадзки були присутни и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш, директорка Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя" Ивана Дудаш, директорка Новинско-видавательней установи "Руске слово" Мартица Тамаш и новинаре з наших медийох.

Записнїк з прешлей схадзки єдногласно прилапени.

Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 26. по 28.01. 2015. року - Мирон Сабадош зауважел же би плани Заводу за културу войводянских Руснацох нє требало розпатрац на електронскей, алє на порядней схадзки. Предсидатель Националного совиту ше з тим зложел и потолковал же други нашо установи у тей хвильки нє мали порихтани свойо плани, а вельо кошта заказовац порядну схадзку пре єдну точку дньового шору. Юлиян Ковач гварел же то и Управни одбор Заводу на електронскей схадзки прилапйовал плани, на цо Ивана Дудаш, член УО Заводу, потолковала же Управни одбор на порядней схадзки у децембру тоти плани розпатрал и у началє их прилапел, лєм ше чекало потвердзенє з покраїнских орґанох о точним виносу средствох хтори буду на розполаганю Заводу у 2015. року. Директор Заводу Серґей Тамаш потим присутним кратко обгрунтовал найважнєйши часци Плану роботи и Финансийного плану.

Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 26. по 28.01. 2015. року єдногласно прилапени.
Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 09. по 10.02. 2015. року єдногласно прилапени.
Записнїк з електронскей схадзки отриманей од 20. по 23.02. 2015. року єдногласно прилапени.

За схадзку предложени шлїдуюци

Дньови шор:

1. Прилапйованє Финансийного звиту и закончуюцого рахунку Националного совиту за 2014. рок
2. Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2014. року
3. Прилапйованє Плану роботи Националного совиту у 2015. року
4. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту за 2015. рок
5. Прилапйованє Звиту о роботи НВУ «Руске слово» у 2014. року
6. Прилапйованє Финансийного звиту НВУ «Руске слово» за 2014. рок
7. Даванє согласносци на План роботи НВУ «Руске слово» у 2015. року
8. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ «Руске слово» за 2015. рок
9. Даванє думаня о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2014. року
10. Даванє думаня о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2014. рок
11. Прилапйованє Звиту о роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2014. року
12. Прилапйованє Финансийного звиту РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2014. рок
13. Даванє согласносци на План роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2015. року
14. Даванє согласносци на Финансийни план РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2015. рок
15. Приношенє одлуки о вименки и дополнєню Статуту Националного совиту
16. Приношенє одлуки о формованю Пододбору за управу и предписаня и вибор членох Пододбору за управу и предписаня
17. Вибор члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель
18. Приношенє одлуки о предкладаню вименки одлуки о вибору Роботного цела за младеж
19. Приношенє одлуки о шедзиску Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици
20. Менованє координацийох подручних канцеларийох Националного совиту
21. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о предложених проєктох и предлогох виносох за софинансованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културуного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
22. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Иво Лола Рибар“ у Новим Садзе
23. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Бранко Радичевич“ у Савиним Селу
24. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
25. Приношенє одлуки о месту отримованя централних преславох Националного швета од 2016. по 2018. рок
26. Приношенє одлуки о вименки Правилнїка о хаснованю службеного авта
27. Приношенє одлуки о додзельованю поєдинєчних позарядових стипендийох школярком Ґимназиї у Руским Керестуре
28. Информация о можлївосцох розполаганя з квартельом Националного совиту у Новим Садзе
29. Рижне

Дньови шор єдногласно прилапени.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 1-4 дньового шору.

Предсидатель Националного совиту накратко обгрунтовал приходи и розходи у финансийним звиту, активносци Националного совиту у прешлим року, як и плановани средства и активносци у 2015. року. После обєдинєней дискусиї, гласало же о каждей точки окреме.

Точка 1.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2014. рок.

Точка 2.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 16 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2014. року.

Точка 3.
У складзе з членом 24 пасус 1 точка 4 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше План роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 4.
У складзе з членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни план Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 5-8 дньового шору.

Предсидатель Националного совиту дал слово директорки Новинско-видавательней установи "Руске слово" же би членом Националного совиту обгрунтовала звити за 2014. рок и плани за 2015. рок. У дискусиї участвовали вецей члени НС, а векшина з нїх визначела же у установи єст вельо редакторох, а менєй новинарох, та ше случує же даєдни активносци рускей заєднїци у Новим Садзе, дзе и шедзиско установи, новинаре нє провадза и нє пишу о нїх. После обєдинєней дискусиї, гласало ше о каждей точки.

Точка 5.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи Руске слово од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Новинско-видавательней установи Руске слово у 2014. року.

Точка 6.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи Руске слово од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Новинско-видавательней установи Руске слово за 2014. рок.

Точка 7.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи Руске слово од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи Руске слово у 2015. року.

Точка 8.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи Руске слово од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи Руске слово за 2015. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о 9. и 10. точки дньового шору.
Предсидатель дал слово директорови Заводу за културу войводянских Руснацох же би членом Националного совиту обгрунтовал звити за 2014. рок. После дискусиї, гласало ше окреме о каждей точки.

Точка 9.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2014. року.

Точка 10.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2014. рок.

На предкладанє предсидателя Националного совиту, прилапене же би ше водзело обєдинєну розправу о точкох 11-14 дньового шору.
Предсидатель дал слово директорки Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя" же би членом Националного совиту обгрунтовала звити за 2014. рок и плани за 2015. рок.
У дискусиї участвовали вецей члени Националного совиту, а после дискусиї гласало ше окреме о каждей точки.

Точка 11.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру Петро Ризнич Дядя од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру Петро Ризнич Дядя у 2014. року.

Точка 12.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру Петро Ризнич Дядя од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру Петро Ризнич Дядя за 2014. рок.

Точка 13.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру Петро Ризнич Дядя од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

 

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Руского народного театру Петро Ризнич Дядя у 2015. року.

Точка 14.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру Петро Ризнич Дядя од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Руского народного театру Петро Ризнич Дядя за 2015. рок.

Точка 15.
Предсидатель Националного совиту обгрунтовал предкладанє же би ше Роботне цело за управу и предписаня як таке утаргло, а же би ше го формовало як Пододбор у рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма. З оглядом же у Статуту начишлєни шицки роботни цела, за запровадзованє такей одлуки потребна вименка Статуту, хтору предложел Вивершни одбор.

На основи члена 8 пасус 1 точка 1 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
о вименки Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року

  У Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, у члену 39, сцера ше точка 4., так же член 39 глаши

Окремни роботни цела
1. Роботне цело за младеж
2. Роботне цело за спорт
3. Роботне цело за науку

Точка 16.
У складзе з одлуку принєшену по прешлей точки дньового шору, Национални совит єдногласно принєсол шлїдуюцу одлуку:

На основи члена 45 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
У рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма формує ше Пододбор за управу и предписаня, хтори ма предсидателя и 4 членох.

За членох Пододбору за управу и предписаня вибрани
 Мирослав Кевежди, Нови Сад
 Мирослав Цирба, Шид
 Йоаким Гарди, Руски Керестур
 Ивана Отич, Нови Сад
 Тамара Рамач, Дюрдьов

Пододбор вибера предсидателя зоз своїх членох.

Шицки одлуки, заключеня и предкладаня Пододбору за управу и предписаня верификує Одбор за службене хаснованє язика и писма.

Точка 17.
Предсидатель Националного совиту здогаднул членох же на прешлей схадзки, кед виберани члени Одбору за службене хаснованє язика и писма, нє вибрани член Одбору задлужени за општину Жабель. Вивершни одбор за члена Одбору предложел Мирона Сабадоша з Дюрдьова, алє вон на схадзки поцагнул свою кандидатуру и место себе предложел Боґдана Виславския, тиж з Дюрдова.

На основи члена 42 Статута Националного совиту, а у складзе з Одлуку о виборе членох и предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма, число 239-03-04/14 од 20.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини з 10 гласами "за", 3 "процив" и 3 "стримани"принєсол

Одлуку
За члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель вибрани Боґдан Виславски з Дюрдьова.

Точка 18.
На схадзки Роботного цела за младеж предложене же би ше тото Роботне цело преширело з ище єдним членом - з Нового Орахова. Вивершни одбор на своєй схадзки потримал предкладанє Роботного цела за младеж.

На основи члена 42 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Роботне цело за младеж ма 13 членох.

За члена Роботного цела за младеж вибрани Борис Бесерминї з Нового Орахова.

Точка 19.
Руснаци зоз Сримскей Митровици до Националного совиту послали предкладанє же би ше, пре нєусловносц терашнїх просторийох, шедзиско Подручней канцелариї у тим городзе премесцело до просторийох Парохиї, дзе на розполаганю маю просториї за канцеларию и салу за проби и орґанизованє рижних активносцох и програмох. Вивершни одбор на своєй схадзки потримал тото предкладанє.

На основи Одлуки о отвераню Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици од 18.08.2007. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Подручна канцелария Националного совиту у Сримскей Митровици ше з адреси Паробродска 15 премесцує до парохийного дому, на адреси Площа св. Димитрия 30.
Средства за роботу Подручней канцелариї ше будзе уплацовац на рахунок число 355-1056027-67.

Точка 20.
Вивершни одбор предложел же би ше, попри координаторох подручних канцеларийох, меновало и найменє штири особи задлужени за обласци у хторих национални совити маю компетенциї. З тим би ше подзвигло квалитет роботи подручних канцеларийох и була би олєгчана робота НС на локалним уровню. У догварки з дотерашнїма координаторами и членми орґанох НС, Вивершни одбор предложел особи за кажду подручну канцеларию.

Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку

До координацийох подручних канцеларийох НС менує ше

1. Подручна канцелария Сримска Митровица, Зоран Бережни - координатор
   - Станислава Будишин - култура
   - Моника Абодї Митрович - информованє
   - Зоран Бережни - службене хаснованє язика и писма
   - Душанка Костич - образованє

2. Подручна канцелария Коцур, Микола Ґубаш - координатор
   - Микола Ґубаш и Юлиян Малїк - култура
   - Микола Шанта и Микола М. Цап - информованє
   - Ксения Бенце - службене хаснованє язика и писма
   - Серафина Яґлица, Весна Раґаї Цап и др Юлиян Рамач - образованє
   - Мелания Мали и Желько Фаркаш -  млади

3. Подручна канцелария Вербас, Деян Загорянски - координатор
   - Михайло Тамаш - култура
   - Еуфемия Ґшвенґ - информованє
   - Гелена Папуґа - службене хаснованє язика и писма
   - Славко Сабо - образованє

4. Подручна канцелария Нови Сад, Наташа Макаї Мудрох - координаторка
   - Миломир Шайтош - култура
   - Славко Винаї - информованє
   - Боґдан Рац - службене хаснованє язика и писма
   - Мелания Римар - образованє
   - Александра Живкович и Борис Фейди - млади

5. Подручна канцелария Суботица, Ксения Палатинус - координаторка
   - Наташа Ґрунчич - култура
   - Иван Гарди - информованє
   - Ясмина Пеячки - службене хаснованє язика и писма

6. Подручна канцелария Нове Орахово, Татяна Дудаш - координаторка
   - Михайло Еделински - култура
   - Наталия Заґорац - информованє
   - Татяна Дудаш - службене хаснованє язика и писма
   - Ксения Бенчик - образованє
   - Любомир Ґовля - спорт
  
7. Подручна канцелария Бикич Дол,  Деян Бобаль - координатор
   - Марина Шолтис и Мирослава Гнатко - култура
   - Дарко Бобаль - информованє
   - о.Владимир Еделински Миколка - службене хаснованє язика и писма
   - проф. Бранислав Лазор и Зденко Лазор - образованє

8. Подручна канцелария Дюрдьов, Мирон Сабадош - координатор
   - Микола Хромиш - култура
   - Хелена Корпаш - информованє
   - Ивана Тиркайла - службене хаснованє язика и писма
   - Єлена Салаґ  - образованє
   - Борис Цап - за младеж
   - Борис Балїнт - за спорт
   - Мирослав Чакан - за демографию
  - Ивана Тиркайла - за управу и предписаня

   9. Подручна канцелария Кула, Владимир Бучко - координатор
   -  Амалия Ковач - култура
   -  Ярослав Ковач - информованє
   -  Владимир Лазор - службене хаснованє язика и писма
   -  Мелания Арваї - образованє

10. Подручна канцелария Шид, Наташа Регак - координаторка
   -  Саня Тиркайло - култура
   -  Весна Данчелович - информованє
   -  Славко Цупер - службене хаснованє язика и писма
   -  Вера Дупало - образованє
   -  Далибор Болдиш - омладина
  -   Юлиян Ковач - спорт
  -   Мирослав Цирба - предписня
  -   о.Владимир Еделински Миколка

Обовязки координацийох подручних канцеларийох:
 провадзенє трошеня средствох хтори им уплацує Национални совит,
 орґанизованє локалней преслави Националного швета Руснацох,
 формованє орґанизацийного одбору манифестациї хтора у Календаре манифестацийох и приношенє финансийного плану истей,
 формованє Координациї Подручней канцелариї, хтора будзе сотрудзовац з Националним совитом, на локалним уровню у образованю, култури, информованю, службеним хаснованю язика и писма и других обласцох. Координация у своїм составе обовязно муши мац представнїкох з тих штирох обласцох,
 подношенє звиту о роботи подручней канцелариї Националному совиту, раз мешачно

Национални совит препоручує новинаром и дописовательом "Руского слова" же би ше анґажовали у роботи подручних канцеларийох и у писаню о їх роботи.

Точка 21.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута принєсол одлуку з хтору Покраїнскому секретарияту за културу и явне информованє предложени проєкти за софинансованє по конкурсу з обласци култури. З оглядом же одлуки хтори так принєше Вивершни одбор муши потвердзиц Национални совит, НС єдногласно принєсол шлїдуюцу одлуку:

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшеней на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 22.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору дал думанє о кандидатови за директора у Основней школи "Иво Лола Рибар" у Новим Садзе.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи Иво Лола Рибар у Новим Садзе, принєшеней на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 23.
Вивершни одбор, у складзе з членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору дал думанє о кандидату за директора у Основней школи "Бранко Радичевич" у Савиним Селу.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи Бранко Радичевич у Савиним Селу, принєшеней на схадзки отриманей 03.02.2015. року.

Точка 24.
Вивершни одбор, у складзе зоз членом 30 пасус 2 Статута, принєсол одлуку з хтору Покраїнскому секретарияту за културу и явне информованє предложени проєкти за софинансованє по конкурсу з обласци видавательней дїялносци.

У складзе з членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини зоз 13 гласами ЗА, 1 ПРОЦИВ и 2 СТРИМАНИ принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшеней на схадзки отриманей 20.02.2015. року.

Точка 25.
Вивершни одбор на схадзки отриманей 23.01.2015. року предложел розпорядок отримованя централних преславох Националного швета Руснацох.
У складзе з членом 10 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8 точка 5 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
Централну преславу Националного швета Руснацох ше у наступних трох рокох отрима у шлїдуюцих местох

 2016. року у Кули
 2017. року у Бикич Долу
 2018. року у Суботици

Точка 26.
Предсидатель НС здогаднул членох же у прешлим зволаню Националного совиту було Предсидательство, хторе по Правилнїку о хаснованю службеного авта давало согласносц на хаснованє службеного авта. З оглядом же тераз Предсидательства нєт, предложел же би у наведзеним Правилнїку овласценя Предсидательства превжал Вивершни одбор.

У складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
о вименки Правилнїка о способе и условийох хаснованя службеней превозки.

  У Правилнїку о способе и условийох хаснованя службеней превозки од 23.10.2010. року, у члену 3 став 2, 4 и 5 ше слова Предсидательство Националного совиту заменює зоз словами Вивершни одбор Националного совиту, у одвитуюцим припадку.

Точка 27.
Основна и штредня школа з домом школярох "Петро Кузмяк" з Руского Керестура Националному совиту послала молбу у хторей глєда финансийни средства за одход двох школяркох Ґимназиї на Европску математичну конференцию до Атини, у Греческей, на хторей буду презентовац свою роботу з применьованя математики.

У складзе з членом 7 Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох, Национални совит рускей националней меншини єдногласно принєсол

Одлуку
  Национални совит рускей националней меншини додзелює два позарядово єднократни награди школярком Ґимназиї у Руским Керестуре, як награду за одход на Европску математичну конференцию штредньошколцох EVROMATH, хтору ше отримує у Атини, и то

 Татяни Ґовля 10.000 динари
 Марияни Колошняї 10.000 динари

Точка 28.
Предсидатель Националного совиту здогаднул членох Совиту на тото же концом прешлого року, з виплацованьом 1.800.000 динарох, Национални совит постал власнїк цалого квартелю у Новим Садзе, чию половку пред тим достал як судске надополнєнє, и поволал их же би предложели способи за його дальше хаснованє. Векшина членох ше зложела же би квартель требало предац и так достати средства уложиц до нєрухомосци хтора би була одвитуюца за тирваце шедзиско Националного совиту, понеже Совит нє ма свойо просториї. У дискусиї предложенє шлїдуюце:
 од АП Войводини глєдац согласносц за хаснованє часци просторийох у "Замку" у Руским Керестуре.
 У Керестуре пренайсц адекватну хижу у хторей би на єдним месце були змесцени ґалерия, музейна збирка, национална библиотека и архива.
 Причекац же би „АБЦ ФУД” предавала обєкт старей Ґимназиї и там премесциц шедзиско Националного совиту и шицко цо наведзене у прешлей алинеї. Гипотека положена на тот будинок виноши коло 37.000 еври.
 У Коцуре купиц адекватну хижу у хторей би тамтейши Руснаци могли орґанизовац свойо активносци.
 Ришиц проблем просторийох РКЦ у Новим Садзе.

Шицки предкладаня оставаю отворени за розправу по шлїдуюцу схадзку, а у медзичаше Миломир Шайтош задлужени за формованє комисиї за предаванє квартелю у Новим Садзе; Микола Шанта задлужени же би з локалну самоуправу у Вербаше преверел можлївосц одкупу просторийох Дому култури у Коцуре, а предсидатель НС и Хелена Пашо Павлович задлужени же би з покраїнскима орґанами преверели можлївосц хаснованя обєкту "Замок" у Керестуре.

Точка 29.
Миломир Шайтош зауважел предсидательови Националного совиту же явно виявел же у нашей заєднїци уж 10-15 роки нєт нови хореоґрафиї и придал му список своїх хореоґрафийох хтори у тим периодзе вон поставел. Предсидатель ше му пребачел.
Шайтош порушал и розправу о емисиї на ТВ Гепи, у хторей Керестур преволовани як шедзиско секти и глєдал же би Национални совит реаґовал зоз сообщеньом, понеже дума же Руснаци з тоту вияву нєоправдано положени до неґативного контексту. У розправи участвовала векшина присутних, а вецей члени Совиту були думаня же у емисиї директно нє меновани анї Национални совит, анї Руснаци, анї нє наводзени мена конкретних особох, та Шайтошово предкладанє положене на гласанє. Зоз 4 гласами "ЗА", 9 "ПРОЦИВ" и 3 "СТРИМАНИ", предкладанє нє вигласане. Члени совиту заключели же убудуце, у подобних ситуацийох, Одбор за информованє предложи потребу и способ реаґованя.
Сашо Сабадош предложел же би Национални совит запровадзел награду хтору би ше додзельовало визначним особом у рускей заєднїци. Предложене же би ше писане обгрунтованє послало Националному совиту.

Схадзка закончена на 13,15 годзин.

записнїчар Таня Арва-Планчак

Предсидатель Национални совит Руснацох
 Славко Рац