Записнїк з другей порядней схадзки

Число: 218/14
Датум: 06.12.2014.

ЗАПИСНЇК ЗОЗ 2. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Новим Садзе 06.12.2014. року

Друга порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини отримана соботу, 06.12.2014. року з початком на 14,00 годзин у Новим Садзе, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох. На схадзки були присутни 18 члени Националного совиту: предсидатель Славко Рац, Мирон Сабадош, Наташа Регак, Йовґен Мудри, Микола Ґубаш, Олена Папуґа, Гелена Пашо Павлович, Мелания Римар, Желько Ковач, Ґабриєла Саянкович, Тихомир Фейди, Юлиян Ковач, Миломир Шайтош, Наташа Макаї-Мудрох, Микола Шанта, Мирослав Кевежди, Микола Медєши и Сашо Сабадош. Владимир Олеяр бул оправдано одсутни.
На схадзки були присутни и новинаре зоз шора наших медийох.
Записнїк зоз прешлей схадзки прилапени єдногласно.

За схадзку предложени шлїдуюци

Дньови шор:

1. Прилапйованє Статуту Националного совиту
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи Националного совиту
3. Предкладанє за вибор члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нового Саду.
4. Рижне

Понеже после посиланя материялох за схадзку зоз Скупштини Городу Нового Саду сцигла вимога за даванє думаня о даваню назвох улїчком на териториї Городу, членом Националного совиту пред схадзку подзелєни материял, а предсидатель предложел же би ше з тоту точку преширело дньови шор. Под точку „рижне”, свойо викладаня приявели Олена Папуґа, Миломир Шайтош и Мирослав Кевежди.

З тима вименками, єдногласно прилапени шлїдуюци

Дньови шор:

1. Прилапйованє Статуту Националного совиту
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи Националного совиту
3. Предкладанє за вибор члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нового Саду.
4. Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїчком у Футоґу, Лединцох и Руменки
5. Рижне

Точка 1.
Предложени текст Статуту члени Националного совиту достали у материялох за схадзку. У розправи розпатрани кажди член предложеного Статуту, дати даскельо предкладаня за вименки, о хторих ше поєдинєчно гласало. Вигласани вименки унєшени до предложеного Сатуту и таки є положени на гласанє.
Национални совит єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Статут Националного совиту.
Статут ше обяви на интернет сайту Националного совиту www.rusini.rs

Точка 2.
Предложени текст Дїловнїка о роботи члени Националного совиту достали у материялох за схадзку. У розправи розпатрани кажди член предложеного Дїловнїка, дати даскельо предкладаня за вименки, о хторих ше поєдинєчно гласало. Вигласани вименки унєшени до предложеного Дїловнїка и таки є положени на гласанє.
Национални совит зоз 17 гласами „за” и 1 „стримани” принєсол

Одлуку
Прилапює ше Дїловнїк о роботи Националного совиту.
Дїловнїк о роботи ше обяви на интернет сайту Националного совиту www.rusini.rs

Точка 3.
Предсидатель Националного совиту у складзе з вимогу Комисиї за кадрово, административни и мандатно-имунитетни питаня Скупштини Городу Нового Саду за члена Совиту за медзинационални одношеня предложел Ирину Папуґову и обгрунтовал свойо предкладанє.
Олена Папуґова предложела Миломира Шайтоша, а Мирослав Кевежди предложел Бориса Сакача и обгрунтовал свойо предкладанє.
Предсидатель положел на гласанє способ гласаня о тей точки. Зоз векшину гласох „за”, одлучене же би ше о предложених кандидатох гласало явно. Резултати гласаня: Ирина Папуґа достала 8 гласи, Миломир Шайтош 6 гласи, Борис Сакач 4 гласи.
У складзе з резултатами гласаня, Национални совит принєсол

Одлуку
Национални совит за вибор члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нового Саду предклада Ирину Папуґа з Нового Саду.

Точка 4.
На основи вимоги Комисиї за назви часцох населєних местох и явних службох Скупштини Городу Нового Саду, Национални совит принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о предложених назвох улїчком у Футоґу, Лединцох и Руменки.

Точка 5.
Олена Папуґова вимагала од предсидателя Националного совиту же би поднєсол звит о путованю до Прешова, кед ше подписовало Спорозуменє о сотруднїцтве медзи АП Войводину и Прешовским самоуправним крайом. Предсидатель одвитовал же порихта писмени звит за шлїдуюцу схадзку Националного совиту.
Миломи Шайтош глєдал од Йовґена Мудрия звит о участвованю на конференциї „Гражданске заступанє и политичне участвованє националних и етнїчних меншинох”. Мудри одвитовал же вияву дал нашим медийом, а писмени звит порихта за шлїдуюцу схадзку.
Олена Папуґова гварела же би шицки члени Националного совиту хтори присуствую рижним збуваньом, посилали писмени звити о тим до Националного совиту хтори би ше обявйовали на сайту Совиту. Тиж предложела же би вецей члени участвовали на рижних округлих столох, конференцийох, схадзкох... На основи того, принєшене
заключенє
Шицки поволанки хтори сцигую до Националного совиту прешлїдзиц шицким членом Совиту же би ше у року од 24 годзинох вияшнєли хто заинтересовани пойсц.

Мирослав Кевежди гварел же закончена явна розправа о Нарису закона о вименкох и дополнєньох закона о култури, алє єст можлївосц по 15 децембер послац писмени предкладаня и зауваги.
Олена Папуґова гварела же у цеку и явна розправа о Нарису закона о учебнїкох и же би требало обисц шицки нашо школи и дознац цо вони думаю о тим нарису закона и яки їх потреби. Тото би вец могло буц винєшене на явним слуханю.
Предсидатель поволал членох Националного совиту же би за шлїдуюцу схадзку, котра будзе 20. децембра порихтали предкладаня за членох шицких одборох, як и за координаторох подручних канцеларийох.

Схадзка закончена на 16,30 годзин.

записнїчар Таня Арва Планлак

предсидатель Националного совиту
Славко Рац