Младежски орґанизациї

Pact Ruthenorum

Pact Ruthenorum младежске нєвладове нєпрофитне здруженє гражданох, чий циль повязованє младих знука рускей националней заєднїци и їх активованє у явним културним и националним живоце Руснацох, як и промовованє мултикултуралносци през сотруднїцтво, заєднїцки акциї и проєкти з другима националнима заєднїцами. Pact Ruthenorum постої од 2002. року, а реорганизовани є 2006. року.

Pact Ruthenorum уж вецей роки орґанизатор манифестацийох и фестивалох - Дньовки, Vodova festu, Rock fešti, Медзинародного волонтерского роботного кампу, а за младеж орґанизує и привит Нового року.

Pact Ruthenorum успишно сотрудує з Националним совитом Руснацох, Месну заєднїцу Руски Керестур, Домом култури Руски Керестур, Руским народним театром ''Петро Ризнич Дядя'', културно-политичним часописом за младих ''МАК'', НВУ ''Руске слово'', Радио-телевизию Войводини, Волонтерским центром Войводини, Руску Матку, Здруженьом клуба антиалкоголичарох Руского Керестура ''Здрави живот'', рускокерестурску парохию Св. о. Миколая, Младежу кулскей општини ОКО, а од 2011. року и з найвекшим фестивалом у тей часци Европи, Exit-ом.

Члени Pactu Ruthenorum члени Одбору за младеж и спорт Националного совиту Руснацох, дзе зоз своїм богатим искуством активно участвую у роботи Одбору.

Pact Ruthenorum 2009. року достал припознанє од Националного совиту Руснацох за окремне доприношенє у афирмованю Руснацох.

Контакт: pactruthenorum@gmail.com

 

Форум младих Рускей матки

Форум младих Рускей матки основани 2001. року, як младежска секция Рускей матки, a як самостойна орґанизация реґистровани є 4. априла 2009. року.
 

Фoрум млaдих рускeй Maтки нєвлaдoвo и нєпрoфитнe здружeнє, з oснoвним цильом - зaзбeрoвaнє и дружeнє млaдих Руснaцoх зoз шицких руских мeстoх, aлє и з млaдимa Руснaцaми з цaлoгo швeтa.
Члeни ФМРМ шкoлярe, студeнти, млaди хтoри зaкoнчeли фaкултeти, хтoри рoбя, a свoй шлєбoдни чaс мoжу вихaснoвaц нa нaйлєпши спoсoб, зoз дружeньoм, зaбaву, учeньoм интeрeсaнтних ствaрoх, учaствoвaньoм у oрґaнизaциї рижних збувaньoх. Taки дружeня oмoжлївeни прeз рижни културни, eдукaтивни и зaбaвни прoєкти.
 

ФМРМ рoзписує вецей рижни кoнкурси, oрґaнизує трибини нa рижни тeми, мaскeнбaл- журку зa Дзeнь зaлюбeних.
З учaствoвaньoм у рижних прoєктoх, рoзвивa oрґaнизaцийни схопнoсци, тимску рoбoту, крeaтивнoсц. Иницирує младих на рижни активносци, на уключованє до дружтвеного живота Руснацох и ширше, нaмaгa шe дaц нaгoду млaдим за їх прeдстaвянє у рижних обласцох и акцийох.

Контакт: forum.mladih.rm@gmail.com