Одлуки и заключеня зоз 14. порядней схадзки Националного совиту Руснацох

ОДЛУКИ ЗОЗ 14. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Новим Садзе 19.09.2018. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:
 

  1. Даванє думаня о вименки Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2018. рок
  2. Даванє думаня на Финансийни план Завода за културу войводянских Руснацох за 2019. рок
  3. Даванє думаня на Програм роботи Завода за културу войводянских Руснацох за 2019. рок
  4. Приношенє одлуки о подписованю Спорозуменя о реконструкциї и хаснованю простора
  5. Приношенє Одлуки о вименки Правилнїка о додзельованю стипендийох
  6. Приношенє Одлуки о вимоги за одобренє стипендийох школяром першей класи Ґимназиї по руски
  7. Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „20. октобер“ у Вербаше
  8. Даванє предкладаня за розподзельованє средствох з буджету городу Нового Саду по Явним конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох у култури
  9. Потвердзованє одлукох Вивершного одбору

1)            Даванє думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци на териториї општини Вербас – Ґойко Войнович
2)            Даванє думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци на териториї општини Вербас – Майор Милорад Рандєлович
3)            Даванє думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци на териториї општини Вербас – Александар Пантович
4)            Даванє думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци на териториї општини Вербас – Драґан Ґрубич
5)            Даванє предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци
6)            Даванє предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ Явного конкурсу у обласци култури за 2018. рок у городу Суботици
7)            Даванє предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох у АП Войводини у 2018. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами
8)            Даванє думаня о предложеней  кандидатки за декана Филозофского факултета у Новим Садзе
9)            Даванє думаня о предлуженю назви улїци Войводянска у Вашици
10)            Даванє думаня на Предлог одлуки о числу студентох за упис на перши рок основних фахових студийох на високих школох у АП Войводини
11)            Даванє думаня на Предлог одлуки о числох студентох на перши рок основних фахових, академских  интеґрованих студийох на факултетох Универзитету у Новим Садзе
12)            Даванє думаня о кандидатови за ректора Универзитету у Новим Садзе
13)            Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Коста Трифкович“ у Новим Садзе
14)            Даванє думаня о кандидатох за членох Управного одбору Дома школярох „Бранково коло“ у Новим Садзе, представнїкох занятих и представнїкох родичох
15)            Даванє думаня о кандидатох за членох Управного одбору Штредньошколского дома у Новим Садзе (Николаєвска), представнїкох занятих и представнїкох родичох
16)            Даванє думаня о кандидатови за директора Дома школярох „Бранково коло“ у Новим Садзе
17)            Даванє думаня о кандидатох за членох Школских одборох - представнїкох локалней самоуправи у основних школох у општини Вербас
 18)            Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Дюра Даничич“ у Новим Садзе
 19)            Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Доситей Обрадович“ у Новим Садзе
 20)            Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Сримскей Каменїци
 21)            Предкладанє препоручених проєктох по приоритетох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2018. року, хтори розписало Министерство култури и информованя.
22)            Даванє думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Бошко Буха“ Вербас
23)            Даванє думаня на вибор директора Штрердньошколского дома у Новим Садзе
24)            Даванє думаня о проєктох хтори послани на Конкурс за суфинансованє проєктох продукциї медийних содержайох зоз обласци явного информованя у 2018. року на язикох националних меншинох
25)            Даванє думаня о кандидатови за главного и одвичательного редактора медия у Дїловней єдинки Програма, РТВ Мултимедиялна програма - WEB

  1. Рижне

На схадзки од початку присутни 12 члени Националного совиту, после 5. точки 13 члени.
Точка 1.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2018. рок.
************
На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Вименки Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох за 2018. рок.
Точка 2.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Финансийним плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2019. рок.
 
Точка 3.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Oдлуку
Дава ше позитивне думанє о Програми роботи Завода за културу войводянских Руснацох за 2019. рок.
Точка 4.
Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Национални совит рускей националней меншини зоз Заводом за културу войводянских Руснацох подпише Спорозуменє о реконструкциї и хаснованю просторийох, хторе предложене з боку Управного одбору Заводу.
Точка 5.
На основи члена 15 пасус 1 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох ( "Службени глашнїк РС" число 72/2009, 20/2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и члена 8 пасус 1 точка 17 Статуту Националного совиту од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол 
ОДЛУКУ О ВИМЕНКИ
ПРАВИЛНЇКА О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СТИМУЛАЦИЙОХ И НАГРАДОХ
У ФОРМИ СТИПЕНДИЙОХ
Член 1.
 
У Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 114-04/12 од 30.06.2012. року и число 226-20/15 од 12.09.2015. року (у дальшим тексту Правилнїк), меня ше член 4. и глаши:
"Право на стимулацию маю перши дзешец (10) школяре на ранґ лїстини за упис до штреднєй школи, хтори по першираз уписани до першей класи оддзелєня Ґимназиї на руским наставним язику у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк''.
У случаю же двойо або вецей школярох ма исте число бодох на ранґ лїстини за упис до штреднєй школи, предносц при додзельованю стимулациї маю школяре:
-        уписани у першим уписним кругу,
-        хторим на лїстини жаданьох за упис до штреднєй школи Ґимназия на руским язику була на висшим месце,
-        хтори посцигли лєпши успих у школованю.
На стимулацию нє маю право школяре хтори до Ґимназиї уписани после другого уписного кругу, односно хтори були уписани до даєдней другей штреднєй школи.
Член 2.
Вименка Правилнїка ступа на моц осмого дня од обявйованя на огласней табли Националного совиту.
Точка 6.
У складзе зоз членом 7 Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Национални совит рускей националней меншини додзелює стимулациї за упис до першей класи Ґимназиї на руским наставним язику школяром Макаї Роберт и Маґоч Силвия, обидвойо зоз Коцура, у мешачним виносу од по 5.000 динари, под час школского 2018/2019 року.
Точка 7.
У складзе зоз членом 123 Закона о основох системи образованя и воспитаня (“Сл. глашнїк РС” ч. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и членом 12 Закона о националних совитох националних меншинох (“Сл. глашнїк РС” ч. 79/2009, 20-2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018), Национални совит рускей националней мeншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Раденкови Шимунови, кандидатови за директора Основней школи „20. октобер“ у Вербаше.
Точка 8.
На основи члена 18 Закона о националних совитох националних меншинох (“Сл. глашнїк РС” ч. 79/2009, 20-2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018), Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє о проєктох рускей националней заєднїци посланим на Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури:
            1. Руски културни центер - РКЦ свойому городу - рочни концерт.
Точка 9.
Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
1) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 351-02-01/18 од 26.03.2018. року о даваню думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци у Вербаше.
2) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 351-02-03/18 од 26.03.2018. року о даваню думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци у Вербаше.
3) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 351-02-02/18 од 26.03.2018. року о даваню думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци у Вербаше.
4) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 351-02-04/18 од 26.03.2018. року о даваню думаня о Предлогу ришеня о утвердзованю назви улїци у Вербаше.
5) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 73-01/18 од 13.04.2018. року о Даваню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци.
6) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 84-01/18 од 13.04.2018. року о Даваню предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ Явного конкурсу у обласци култури за 2018. рок у городу Суботици.
7) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлуки Вивершного одбору число 95-01/18 и 95-02/18 од 23.04.2018. року о Даваню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох у АП Войводини у 2018. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.
8) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 100-01/18 од 27.04.2018. року о Даваню думаня о предложеней  кандидатки за декана Филозофского факултета у Новим Садзе.
9) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 104-01/18 од 27.04.2018. року о Даваню думаня о предлуженю назви улїци Войводянска у Вашици.
10) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 106-01/18 од 27.04.2018. року о Даваню думаня на Предлог одлуки о числу студентох за упис на перши рок основних фахових студийох на високих школох у АП Войводини.
11) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 106-02/18 од 27.04.2018. року о Даваню думаня на Предлог одлуки о числу студентох за упис на перши рок основних фахових, академских и интеґрованих студийох на факултетох Универзитету у Новим Садзе и Предлогу одлуки о числу студентох за упис на перши рок мастер академских и дохторских академских студийох на факултетох Универзитету у Новим Садзе.
12) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 113-01/18 од 16.05.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за ректора Универзитету у Новим Садзе.
13) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 116-01/18 од 16.05.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Коста Трифкович“ у Новим Садзе.
14) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 115-01/18 од 16.05.2018. року о Даваню думаня о кандидатох за членох Управного одбору Дома школярох „Бранково коло“ у Новим Садзе, представнїкох занятих и представнїкох родичох.
15) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 121-01/18 од 24.05.2018. року о Даваню думаня о кандидатох за членох Управного одбору Штредньошколского дома у Новим Садзе, представнїкох занятих и представнїкох родичох.
16) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 130-01/18 од 24.05.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Дома школярох „Бранково коло“ у Новим Садзе.
17) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 147-01/18 од 15.06.2018. року о Даваню думаня о кандидатох за членох Школских одборох - представнїкох локалней самоуправи у основних школох у општини Вербас.
18) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 148-01/18 од 15.06.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Дюра Даничич“ у Новим Садзе.
19) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 156-01/18 од 26.06.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Доситей Обрадович“ у Новим Садзе.
20) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 168-01/18 од 05.07.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Сримскей Каменїци.
21) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 80-01/18 од 18.04.2018. року о Предкладаню препоручених проєктох по приоритетох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2018. року, хтори розписало Министерство култури и информованя.
22) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 79-01/18 од 18.04.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Предшколскей установи „Бошко Буха“ Вербас.
23) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 78-01/18 од 18.04.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за директора Штредньошколского дома у Новим Садзе.
24) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 83-01/18 од 18.04.2018. року о Даваню думаня о о проєктох хтори послани на Конкурс за суфинансованє проєктох продукциї медийних содержайох зоз обласци явного информованя у 2018. року на язикох националних меншинох Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.
25) У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 87-01/18 од 18.04.2018. року о Даваню думаня о кандидатови за главного и одвичательного редактора медия у Дїловней єдинки Програма, РТВ Мултимедиялна програма - WEB.
 
                                                                                     Национални совит Руснацох
                                                                                        Славко Рац, предсидатель