Одлуки и заключеня зоз 12. порядней схадзки Националного совиту Руснацох

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 12. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 07.11.2017. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:
 
        1.     Приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2017. рок                
        2.     Приношенє одлуки о предкладаню кандидата за менованє директора Заводу за културу войводянских Руснацох
        3.     Даванє думаня о вименкох Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2017. рок
        4.     Приношенє одлуки о снованю Фондациї
        5.     Приношенє одлуки о менованю членох Управного одбору Фондациї
        6.     Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Одбору за информованє
        7.     Приношенє одлуки о даваню потримовки проєктному тиму П.Р.О.М.О.Т.Е.Р.
        8.     Приношенє одлуки о намени средствох висудзених од Еви Барановей
        9.     Даванє думаня о кандидатови за одвичательного редактора РТВ Друга програма телевизиї, Редакция на руским язику
    10.     Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
                   1)            Даванє думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Бамби“ Кула
                   2)            Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї городу Нового Саду
                   3)            Даванє думаня о кандидатки за директорку Основней школи „Сримски фронт“ Шид
                   4)            Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Петефи бриґада“ Кула
                   5)            Даванє думаня о проєктох посланих на Явни конкурс у обласци явного информованя у 2017. року на язикох националних меншинох
                   6)            Даванє думаня о кандидатки за директора Основней школи „Васа Стаїч“ у Новим Садзе
                   7)            Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї городу Нового Саду
                   8)            Даванє думаня о проєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох медийних змистох на язикох националних меншинох зоз обласци явного информованя у 2017. року
                   9)            Даванє думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури, хтори розписал Город Нови Сад у 2017. року
              10)            Даванє думаня о додзельованю средствох прейґ Явного конкурсу за нєвладово орґанизациї на териториї городу, зоз буджету города Сримска Митровица у 2017. року
              11)            Даванє думаня на вибор директора Дома школярох штреднїх школох “Бранково коло” Нови Сад
              12)            Даванє думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох у цилю витворйованя явного интересу у обласци информованя, хтори розписал Город Нови Сад у 2017. року
              13)            Даванє думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Бошко Буха“ Вербас
              14)            Даванє думаня о Предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду - Ветерник
              15)            Даванє думаня о Предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду - Руменка
              16)            Даванє думаня о Предкладу ришеня о даваню назви кею на териториї Городу Нового Саду – Сримска Каменїца
              17)            Даванє думаня о Предкладу ришеня о вименки Ришеня о даваню назви улїци на териториї городу Нового Саду – Лединци
              18)            Даванє думаня о предложених кандидатох – представнїкох локалней самоуправи за членох школских одборох у основних школох општини Вербас
    11.     Рижне
 
На схадзки присутни 16 члени Националного совиту.
 
Точка 1.
На основи членa 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
Прилапює ше Вименка Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2017. рок.
 
Точка 2.
На основи члена 35 пасус 6 Закона о култури („Службени глашнїк РС“ ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016), Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Одбива ше Жалба Сашу Сабадоша на Заключок о одбиваню прияви на Явни конкурс за вибор кандидата за директора Заводу за културу войводянских Руснацох.
 
******
 
На основи члена 9 пасус 2 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Национални совит рускей националней меншини предклада Анамарию Ранкович, мастер инженєра менаджменту у медийох з Нового Саду за менованє за директора Завода за културу войводянских Руснацох.
 
Точка 3.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Вименкох и дополнєньох Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2017. рок.
 
Точка 4.
На основи члена 10 Закона о задужбинох и фондацийох („Сл. глашнїк РС“, ч. 88/2010 и 99/2011 – др. закон) и члена 10 пасус 1 точка 6. Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
 
о снованю Фондациї „Ruthenorum“
 
Текст Одлуки о снованю Фондациї „Ruthenorum“  будзе обявени на интернет сайту Националного совиту.
 
Точка 5.
На основи члена 8 пасус 2 Одлуки о снованю Фондациї „Ruthenorum“, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Ришенє
 
            До Управного одбору Фондациї „Ruthenorum“ меную ше:
     1)            Мирон Сабадош з Дюрдьова
     2)            Юлиян Ковач зоз Шиду
     3)            Борислав Сакач з Нового Саду
     4)            Таня Арва-Планчак з Руского Керестура
     5)            о. Владислав Рац з Коцура
 
Точка 6.
На основи члена 43 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
одлуку
            На основи задзекованя, Иванови Сабадошови престава членство и функция предсидателя у Одборе за информованє.
 
******
На основи члена 42 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
одлуку
            За членох Одбора за информованє вибрани:
-        Єлена Перкович
-        Ясмина Дюранїн.
 
За предсидательку Одбора вибрана Єлена Перкович.
           
Точка 7.
На основи допису Каритаса Апостолского Еґзархату, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Национални совит рускей националней меншини потримує формованє проєктного тиму П.Р.О.М.О.Т.Е.Р. за писанє проєктох на хасен рускей националней меншини.
 
Точка 8.
У складзе зоз членом 5 Закона о националних совитох националних меншинох, а на основи Одлукох Националного совиту число 54-23/13 од 09.03.2013. року и число 132-11/16 од 14.05.2016. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Средства хтори Национални совит Руснацох висудзел у поступку процив Еви Барановей, а хтори у наступним периодзе буду од нєй наплацени, буду уплацени парохиї св. Петра и Павла у Новим Садзе, наменєни за розришованє маєтно-правних одношеньох на парцели у улїци Йована Суботича число 8 у Новим Садзе, пре здобуванє условийох за будованє Дома школярох грекокатолїцкей церковней општини у Новим Садзе.
 
Точка 9.
У складзе зоз членом 23 пасус 1 точка 10 Закона о явних медийних сервисох („Сл. глашнїк РС“, ч. 83/2014, 103/2015 и 108/2016), Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Славкови Оросови, кандидатови за одвичательного редактора РТВ Друга програма телевизиї, Редакциї на руским язику.
 
Точка 10.
            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
1)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 111-01/17 од 17.05.2017. року о даваню думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Бамби“ Кула.
 
2)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 118-01/17 од 19.05.2017. року о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї городу Нового Саду.
3)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 132-01/17 од 24.05.2017. року о даваню думаня о кандидатки за директорку Основней школи „Сримски фронт“ у Шиду.
 
4)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 137-01-01/17 од 31.05.2017. року о даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Петефи бриґада“ у Кули.
 
5)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 165-01/17 од 06.07.2017. року о даваню думаня о проєктох хтори послани на Явни конкурс у обласци явного информованя у 2017. року, хтори розписала општина Кула.
 
6)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 168-01/17 од 06.07.2017. року о даваню думаня о кандидатки за директорку Основней школи „Васа Стаїч“ у Новим Садзе.
 
7)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 193-01/17 од 31.07.2017. року о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї городу Нового Саду, Футоґу, Петроварадину и Сримскей Каменїци.
 
8)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 215-01/17 од 04.09.2017. року о даваню думаня о проєктох по Конкурсу за софинансованє медийних змистох на язикох националних меншинох зоз обласци явного информованя у 2017. року, хтори розписал Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.
 
9)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-67-01/17 од 20.09.2017. року о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури, хтори розписал Город Нови Сад у 2017. року.
 
10)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-67-02/17 од 20.09.2017. року о даваню думаня о додзельованю средествох прейґ Явного конкурсу за нєвладово орґанизациї на териториї городу, зоз буджету города Сримска Митровица у 2017. року.
 
11)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-67-03/17 од 20.09.2017. року о даваню думаня о кандидатови за директора Дома школярох штреднїх школох  „Бранково коло“ у Новим Садзе.
 
12)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 246-01/17 од 02.10.2017. року о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс за софинансованє проєктох у обласци информованя, хтори розписал Город Нови Сад у 2017. року.
 
13)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 248-01/17 од 04.10.2017. року о даваню думаня о кандидатки за директорку Предшколскей установи „Бошко Буха“ у Вербаше.
 
14)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 265-01/2017-01 од 23.10.2017. року о предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї городу Нового Саду - Ветерник.
 
15)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 265-02/2017-01 од 23.10.2017. року о предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї городу Нового Саду - Руменка.
 
16)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 265-03/2017-01 од 23.10.2017. року о предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї городу Нового Саду - Сримска Каменїца.
 
17)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 265-04/2017-01 од 23.10.2017. року о предкладу ришеня о даваню назви улїци на териториї городу Нового Саду - Лединци.
 
18)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
                                                                        одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 277-01/17 од 01.11.2017. року о даваню думаня о кандидатох - представнїкох локалней самоуправи за членох школских одборох у Основних школох „Братство єдинство“ и “Петар Петрович Нєґош” у Вербаше.
 
 
 
                                                                                     Национални совит Руснацох
                                                                                       Славко Рац, предсидатель