Одлуки з електронскей схадзки - 21.1.2016.

Число: 20/16
Датум: 21.01.2016.

У складзе зоз членом 11 пасус 2 Дїловнїка о роботи Националного совиту рускей националней меншини, заказуєм

Електронску схадзку

Електронску схадзку ше отрима у периодзе од 21. януара до 08,00 годзин 22. януара 2016. року.

У складзе зоз членом 11 пасус 3 Дїловнїка о роботи утвердзуєм

Дньови шор

1. Даванє думаня о предложених кандидатох за членох Управного одбору Дому култури Руски Керестур

2. Даванє думаня о предложеному кандидатови за окончователя длужносци директора  Дому култури Руски Керестур

Материял за схадзку вам послати вєдно з дньовим шором.

 

1. Даванє думаня о предложених кандидатох за членох Управного одбору Дому култури Руски Керестур

Обгрунтованє:
Локална самоуправа Кула, у складзе з Одлуку о снованю Дому култури Руски Керестур, на схадзки Скупштини општини Кула розриши длужносци предсидателя Управного одбору Дому култури Елемира Раца и члена УО Владимира Олеяра, котри поднєсол задзекованє. Вимогу за даванє думаня о предложених кандидатох нєшка доручели Националному совиту, з молбу же би ше думанє доручело по початок схадзки Скупштини 22.01.2016.

У складзе зоз членом 28 пасус 1 Дїловнїка о роботи, кладзем на гласанє одлуку о першей точки дньового шору. Модлїм членох Националного совиту же би прейґ електронскей пошти гласали и вияшнєли ше зоз „за”, „процив” або „стримани” о такей одлуки. Здогадуєм членох Националного совиту же, на основи члена 28 пасус 3 Дїловнїка о роботи, при електронским гласаню, члени Националного совиту свойо вияшньованє посилаю до Националного совиту и шицким членом Националного совиту.

Понеже „за” предложених кандидатох гласали 13 члени, а 6 нє гласали, у складзе зоз членом 17 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 9 пасус 3 Одлуки о снованю Дома култури Руски Керестур, Национални совит принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини дава позитивне думанє о кандидатох за членох Управного одбору Дому култури Руски Керестур, предложених з боку локалней самоуправи:

Биляни Ковачевич, Русинска 119, Руски Керестур и
Сашови Палєнкашови, Народни фронт 46, Руски Керестур.

2. Даванє думаня о предложеному кандидатови за  окончователя длужносци  директора Дому култури Руски Керестур

Обгрунотванє:

Локална самоуправа Кула, у складзе з Одлуку о снованю Дому култури Руски Керестур, на схадзки Скупштини општини Кула розриши окончователя длужносци директора Дому култури Владимира Малацка, котри дал задзекованє, а за нового о.д. директора предкладаю Йоакима Раца. Вимогу за даванє думаня нєшка доручели Националному совиту, з молбу же би ше думанє о предложеному кандидатови доручело по початок схадзки Скупштини 22.01.2016.

У складзе зоз членом 28 пасус 1 Дїловнїка о роботи, кладзем на гласанє одлуку о другей точки дньового шору. Модлїм членох Националного совиту же би прейґ електронскей пошти гласали и вияшнєли ше зоз „за”, „процив” або „стримани” о такей одлуки. Здогадуєм членох Националного совиту же, на основи члена 28 пасус 3 Дїловнїка о роботи, при електронским гласаню, члени Националного совиту свойо вияшньованє посилаю до Националного совиту и шицким членом Националного совиту.

Понеже „за” предложеного кандидата гласали 13 члени, а 6 нє гласали, у складзе зоз членом 17 пасус 1 точка 3 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 16 пасус 1 Одлуки о снованю Дома култури Руски Керестур, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини дава позитивне думанє о Йоакимови Рацови з Руского Керестура, кандидатови за окончователя длужносци  директора Дому култури Руски Керестур, предложеного з боку локалней самоуправи.

Национални совит Руснацох
Славко Рац, предсидатель