Одлуки и заключеня з пиятей порядней схадзки

Число: 226-00/15
Датум: 12.09.2015.

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ З 5. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 12.09.2015. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Констатованє задзекованя члена Националного совиту
2. Вименка Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2015 рок
3. Виберанє ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох за 2015. рок  
4. Даванє думаня о вименки Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох за 2015. рок
5. Даванє думаня на Правильнїк о систематизациї роботних местох  у Заводу за културу войводянских Руснацох
6. Менованє члена Управного одбору Новинско-видавательней установи "Руске слово" - представнїка занятих
7. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о предкладаню проєктох за софинансованє по Конкурсу Министерства култури и информованя з обласци култури
8. Потвердзованє одлуки Вивершного одбора о даваню думаня о проєктох хтори послани на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє
9. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о проєктох хтори послани на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписало Министерство култури и информованя з обласци информованя
10. Потвердзованє одлуки Вивершного одбора о даваню предходней согласносци кандидатови за директора Основней школи "Чаки Лайош" у Бачкей Тополї
11. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2015. року
12. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох по конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини
13. Информация о можлївосцох предаваня квартеля у Новим Садзе
14. Информация о розришованю маєтно-правних одношеньох над будинком на адреси Йована Суботича 8 у Новим Садзе
15. Информация о Лєтней школи руского язика
16. Прилапйованє Правилнїка о канцеларийним и архивним дїлованю
17. Заключеня зоз заєднїцкей схадзки одборох и подручних канцеларийох
18. Информация о можлївосци формованя музейней збирки Руснацох
19. Предкладанє члена Управного одбору Дома култури Руски Керестур
20. Вименка Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох
21. Звит зоз одходу делеґациї Националного совиту до Свиднїку
22. Рижне

На схадзки присутни 15 члени Националного совиту.

Точка 1.
У складзе зоз членом 41 пасус 4 Закона о националних совитох националних меншинох и задзекованя на членство у Националним совиту рускей националней меншини овереного дня 07.07.2015. року у складзе зоз членом 41 пасус 3 Закона о националних совитох националних меншинох, Национални совит рускей националней меншини констатує преставанє мандата члена Националного совиту Миколу Медєша пре подношенє задзекованя.
Предсидатель Националного совиту о преставаню мандата члена Националного совиту рускей националней меншини обвисци Републичну виберанкову комисию и Министерство державней управи и локалней самоуправи, у складзе зоз Законом.

Точка 2.
У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Прилапює ше Одлука о вименки Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок.

Точка 3.
У складзе зоз членом 117 пасус 4 Закона о националних совитох националних меншинох и оконченого поступку явней набавки з наруджбенїцу, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Национални совит з Дружтвом за рахунководство и ревизию „Ревизия Плус Про” з Беоґраду подпише контракт о окончованю ревизиї финансийного дїлованя у 2015. року, за средства хтори Национални совит достава од Канцелариї за людски и меншински права.

Точка 4.
На основи члена 18 и члена 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 28.03.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Дава ше позитивне думанє на Вименки и дополнєня Финансийного плану Завода за културу войводянских Руснацох у 2015. року.

Точка 5.
У складзе зоз членом 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 28.03.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Правилнїк о систематизациї роботних местох Завода за културу войводянских Руснацох кориґовац у складзе зоз заувагами винєшенима на схадзки и таки послац Покраїнскей влади на даванє согласносци.

Точка 6.
У складзе зоз членом 8 пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи "Руске слово" од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Пре нєправилносци у поступку предкладаня члена Управного одбору Новинско-видавательней установи "Руске слово" спред занятих, Национални совит рускей националней мешини вимага од НВУ же би поступок предкладаня члена Управного одбору спред занятих повторела.

Точка 7.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о предкладаню Министерству култури и информованя же би софинансовал проєкти хтори послани на Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2015. року, спрам шлїдуюцих приоритетох:

1. Дом култури Руски Керестур - 54. фестивал рускей култури „Червена ружа“
2. Дом култури Руски Керестур - 47. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї
3. Дом култури Руски Керестур - 22. Културна манифестация „Костельникова єшень“
4. Културно-просвитне дружтво „Карпати“ Вербас - „Хорски фестивал Карпати“
5. Руски културни центер Нови Сад - 14. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка2015“
6. Дружтво Руснацох Сримска Митровица - Руска свадзба
7. Завод за културу войводянских Руснацох - „Велькосц малих, поетика регионалних и малих литературних традицийох“
8. Културно-просвитне дружтво „Карпати“ Вербас - Госцованє у Словацкей.

Точка 8.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о проєктох хтори поднєсли НАР, ТВ Канал 9 и Центер гражданских вредносцох, на конкурси з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє

Точка 9.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о проєкту хтори поднєсол НАР на конкурс з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписало Министерство култури и информованя.

Точка 10.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню предходней согласносци Зорици Малацко, кандидатки за директора Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї.

Точка 11.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню позитивного думаня о шицких проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Города Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2015. року.

Точка 12.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о предкладаню Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци же би софинансовал проєкти хтори послани на Конкурс за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, спрам таблїчки у прилогу Одлуки.

Точка 13.
На основи звитох комисиї за предаванє квартеля, особох задлужених на прешлей схадзки же би випитали вецей можлївосци ришованя шедзиска Националного совиту  и дискусиї присутних членох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Квартель у власносци Националного совиту у Новим Садзе видавац заинтересованим потамадз док ше квартель нє преда. Овласцує ше Вивершни одбор же би од аґенциї за нєрухомосци достал информацию о можлївим виносу мешачней кириї за хтору би ше квартель могол видавац, а потим же би принєсол одлуку чи ше квартель будзе видавац за мешачну кирию чи за виплацованє мешачних рахункох.

Точка 14.
Винєшена информация адвоката хторого анґажовала грекокатолїцка парохия у Новим Садзе о цеку ришованя маєтно-правних одношеньох над будинком на адреси Йована Суботича 8 у Новим Садзе.

Точка 15.
Винєшена информация о Лєтней школи руского язика отриманей од 20. по 27. юлий у Попраду у Словацкей, у орґанизациї Одбора за образованє.

Точка 16.
На основи членох 38, 39 и 40 Закона о културних доброх („Сл. глашнїк РС“ ч 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) и члена 8 пасус 1 точка 17 Стауту Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Прилапює ше Правилнїк о канцеларийним и архивним дїлованю.

Точка 17.
У складзе зоз заключенями з Роботней схадзки одборох и подручних канцеларийох, Национални совит принєсол шлїдуюци одлуки:

На основи члена 7 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 42 Статута Националного совиту, а у складзе зоз заключеньом з Роботней схадзки з обласци образованя од 29.08.2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Одбор за образованє ма 14 членох.

За члена Одбору за образованє вибера ше мр Вера Дупало зоз Шиду.

***
У складзе зоз заключеньом з Роботней схадзки з обласци образованя од 29.08.2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Деканови Филозофского факултету у Новим Садзе и Оддзелєню за русинистику ше пошлю дописи у хторих ше их спозори на видаванє фалшивих потвердзеньох о знаню руского язика и о других нєправилносцох у роботи Оддзелєня за русинистику.

***
Заключенє
Олена Папуґова вибере даскельо особи хтори вєдно зоз ню буду твориц тим хтори на терену превери сполньованє права на хаснованє руского язика як службеного и чи шицки назви виписани правилно по руски.

Точка 18.
Любица Отич, музейни совитнїк у Музею Войводини винєсла информацию о условийох и можлївосцох формованя музейней збирки Руснацох.
Заключене же потребне зоз компетентнима орґанами Влади Войводини найсц найадекватнєйше ришенє же хто будзе снователь такей музейней збирки.

Точка 19.
У складзе зоз членом 9 пасус 2 Одлуки о снованю Дома култури Руски Керестур („Сл. лїст општини Кула” число 17/2012), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Михайла Зазуляка зоз Руского Керестура за члена Управного одбора Дома култури Руски Керестур.

Точка 20.
На основи члена 15 пасус 1 точка 11 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 8 пасус 1 точка 17 Статуту Националного совиту од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол 

Одлуку
о вименки
Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох
у форми стипендийох

Член 1.
У Правилнїку о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 114-04/12 од 30.06.2012. року (у дальшим тексту Правилнїк), меня ше член 1 и глаши:

"Национални совит рускей националней меншини додзелює стимулациї школяром и предшколским дзецом и награди студентом як помоц при школованю на мацеринским руским язику".

Член 2.
После члена 8 Правилнїка додава ше поднаслов:

"Право на стимулацию за упис до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику"

и член 9 хтори глаши:

"Зоз средствох Националного совиту буду ше виплацовац мешачни стимулациї дзецом уписаним до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове, з обовязку же би ше шлїдуюцого школского року уписали до першей класи основней школи, оддзелєнє на руским язику."

Член 3.
Потерашнї член 9 Правилнїка постава член 10.

Член 4.
Вименка Правилнїка ступа на моц осмого дня од обявйованя на огласней табли Националного совиту.

***
На основи члена 15. став 1. точка 11. Закона о националних совитох националних меншинох ( "Службени глашнїк РС" число 72/2009) и члена 3. Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох (у дальшим тексту Правилнїк), Национални совит принєсол 

Одлуку

Зоз средствох Националного совиту буду ше виплацовац мешачни стимулациї школяром и награди студентом у школским 2015/2016 року у шлїдуюцих виносох
 по 3.000 динари мешачно дзецом уписаним до Пририхтуюцей предшколскей програми на руским язику у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове
 по 5.000 динари мешачно школяром уписаним до першей класи основней школи, оддзелєнє на руским язику, у основней школи у Коцуре
 по 5.000 динари мешачно 10 школяром уписаним до Ґимназиї на руским язику у Руским Крестуре, у складзе зоз Правилнїком
 по 5.000 динари мешачно студентом Оддзелєня за русинистику, хтори виполнюю условия предвидзени зоз Правилнїком.

Виплацованє стимулацийох и наградох ше реґулує з окремнима контрактами медзи хаснователями и Националним совитом.

Точка 21.
Желько Ковач и Йовґен Мудри поднєсли звит о їх урядовей нащиви городоначалнїкови места Свиднїк у Словацкей.

Национални совит Руснацох
Славко Рац, предсидатель