Акцийна ґрупа за обласц образованя, розришени Управни одбор Заводу за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бешедуюци о плану роботи за тот рок, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, на своей схадзки у Руским Керестуре заключел же би Одбор за образованє НС основал Акцийну роботну ґрупу за премосцованє препреченьох за приход школярох зоз Закарпатскей обласци України на школованє до Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.
Як предложене, у тей роботней ґрупи би були представителє НС, його Одбору за образованє и Школи „Петро Кузмяк”, же би ше пошвидшало потребни правни и други процедури за леґалне приходзенє школярох до єдного оддзелєня по руски у Ґимназиї.
Як визначели и предсидатель НС Славко Рац и вецей члени Совиту, у Покраїнским секретарияту за образованє єст добрей дзеки за помоц у ришованю потребних процедурох, аж и за финансованє такого оддзелєня, так же треба премосциц одредзени обаваня и превжац конкретни крочаї у напряме формованя того „иножемного” оддзелєня по руски у Ґимназиї. З тим вецей же, як гварел член НС Миломир Шайтош, на Закарпатю и тамтейши русински орґанизациї и родичи порихтани послац дзеци на школованє до Руского Керестура.
Найвекшу дискусию на вчерайшей схадзки виволало предкладанє о розришеню Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР), прето же нє сполнєл законску обовязку о пременкох Статуту, вязано за його ускладзованє з новим законом о култури у членох хтори ше одноша на условия за вибор директора Заводу.
Як познате, НС после своєй схадзки у октобру, УО Заводу врацел на дорабянє вименки Стауту, хтори попри условийох датих зоз Законом, за вибор директора предкладал їх дополньованє з узшим одредзованьом фаховей приготовки и роботного стажу у обласци култури, а НС же би ше Статут прилагодзело лєм з условиями предписанима зоз Законом. Медзитим, на схадзки УО Заводу 18. фебруара, Предлог одлуки о вименки и дополнєньох Статуту нє принєшени, понеже анї єден з двох предкладаньох – же би ше дополньовало и нєдополньовало условия – нє достал потребну векшину, бо з 9 членох штверо гласали „за”, штверо були „стримани”, а єден глас бул „процив”.    
На вчерайшей схадзки НС знова спатрани арґументи предложених ришеньох, дзепоєдни члени Совиту предкладали же би ше УО нє розришовало, алє же би ознова гласал о вименкох Стауту Заводу, за цо виражена подозривосц чи то правно леґалне, предкладана и заєднїцка схадзка НС и УО Заводу пре превозиходзенє тей нєприємней ситуациї, а як гварел предсидатель НС Славко Рац – предкладанє же би ше УО розришело дате после консултованя з правну службу Покраїнского секретарияту за културу, дзе поведзене же то обструкция у роботи УО и правно ю можелїве превозисц з його зменьованьом и вебераньом нового, у хторим можу буц и терашнї члени.
Як поведзене, УО ше сам приведол до тей ситуациї, понеже свой акт нє ускладзел з висшим актом – законом, цо обовязне, и з тим страцел леґитимитет як представитель сосновательох – НС и Покраїни.
После розправи, з векшину од 9 гласох „за” принєшена Одлука о розришеню УО Заводу за културу ВР, хтора будзе прешлїдзена на прилапйованє до Покраїнскей влади. „Процив” були 3 гласи, а два члени „нє гласали”.
До нового Роботного цела за родну ровноправносц НС вчера вибрани Наташа Макаї Мудрох, Александра Колбас, Блаженка Хома Цветкович, Александар Човс, Елемир Джуджар, Борис Фейди, Ивана Дудаш, Анита Ґовля и Єлена Перкович.
Место Мариї Хромиш з Дюрдьова, Желька Фаркаша з Коцура и Сенки Надь з Руского Керестура, котри дали задзекованя на членство, до Роботного цела за младеж НС вчера вибрани Милош Малеш з Дюрдьова, Емилия Чизмар з Коцура и Ясна Медєши з Керестура.