Координация будзе провадзиц запровадзованє Акцийного плану за национални меншини

Координация

На схадзки Координациї националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї, хтора 30. новембра отримана у Ковачици под предшедованьом предшедуюцого Координациї др Сулеймана Уґлянина, предсидателя НС Бошнякох, присуствовали представителє штернац з двацец єдного НС-у, а спред НС Руснацох на схадзки присуствовала секретар Совиту Таня Арва Планчак.
На схадзки порадзене же кажди НС да по двох представительох за членох даєдного з ище 11 роботних целох за провадзенє и витворйованє Акцийного плану за права националних меншинох у Републики Сербиї. Ище скорей оформени роботни цела за правни питаня и за образованє, а понеже Акцийни план ма 11 обласци, буду формовани ище 11 роботни цела хтори буду провадзиц витворйованє, як и звити о витворйованю Акцийного плану у своїх обласцох.
Вязано за Акцийни план, на вчерайшей схадзки заключене же Координация до Влади  Сербиї пошлє вимогу за фахову, орґанизацийну и финансийну помоц як Координациї, так и будуцим роботним целом за провадзенє витворйованя спомнутого плану.
На Координациї винєшени и звит членох Роботней ґрупи хтора спред того цела участвовала у вирабяню Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох, а у звиту поведзене же векшина їх предкладаньох нє прилапени. Звит о конкретних предлогох Координациї, як и Нарис закона будзе послати до шицких НС-ох, же би завжали заєднїцки єдинствени становиска вязани за будуци закон и винєсли го на схадзки Совиту за национални меншини Републики Сербиї, хтора, як поведзене, ма буц отримана штредком децембра.
Формована и трочлена Роботна ґрупа за виробок Предлогу дїловнїка о роботи Координациї, а Дїловнїк би мал буц прилапени на шлїдуюцей схадзки Координациї.
У Ковачици ше 1. и 2. децембра отримує и дводньову обуку о правеню програмного и родного буджету у националних совитох, на хторей спред НС Руснацох тиж присуствує Таня Арва Планчак.