Отримана дзевята порядна схадзка Националного совиту Руснацох

У Руским Керестуре вчера, 3. новембра, отримана порядна, дзевята схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, на хторей прилапени ребаланс буджету Совиту за тот рок, а дати и позитивни думаня на ребаланс Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и на вименки Програми роботи ЗКВР за тот рок. На схадзки присуствовали 17 з 19 членох Совиту.
На вчерайшей схадзки у просторийох НС у Замку, под предшедованьом предсидателя НС Славка Раца, принєшена и нова Одлука о утвердзованю традицийних назвох општинох и населєних местох на руским язику. Одлука принєшена на вимогу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, понеже дотедишня з 2006. року престала важиц на основи Одлуки Скупштини АПВ о преставаню важеня Покраїнскей скупштинскей одлуки о блїзшим ушорйованю службеного хаснованя язикох и писмох националних меншинох на териториї АПВ, понеже ю Уставни суд, у рамикох оценьованя Закона о компетенцийох АПВ, оценєл як нєуставну.
У новей Одлуки начишлєни назви по руски шицких општинских и населєних местох у општинох (городзе) дзе руски язик службени (у општинох Бачка Тополя, Вербас, Жабель, Кула и Шид и Горoдзе Нови Сад), а у складзе зоз Законом o националних совитох националних меншинох и будзе доручена спомнутому секретарияту.
Члени Совиту вчера принєсли и Одлуку о додзельованю позарядовей єднократней награди од 10 000 дин. Леонели Цифрич з Руского Керестура, школярки 7. кл. ОШ „Петро Кузмяк”, котра того року була у штирочленовей репрезентациї Сербиї на Европским першенстве у змаганю з транспорту у Ческей, хтора там освоєла 4. место.
После длугшей розправи, Предлог „Правилнїку о реґулованю менованя почесного члена Националного совиту рускей националней меншини” вчера нє прилапени, алє будзе доробени после розпатраня на схадзки датих суґестийох, як и потим датих предлогох и плановане же будзе прилапени на будуцей електронскей схадзки Совиту.
Заключене же НС Руснацох оснує и Роботне цело за родну ровноправносц, а на схадзки потвердзени и 11 скорейши одлуки Вивершного одбору НС Руснацох, хтори ше одноша на даванє думаньох о финансованю проєктох з нашей заєднїци з обласци информованя и култури з ресорного министерства, покраїнских секретариятох и локалних самоуправох, як и на даванє думаньох о кадрових ришеньох у образовних и установох у култури у штредкох дзе руски язик службени.
 
 

Совиту звекшани средства, потребне „пребудзиц Коцурцох”
Понеже по нєдавним ребалансу буджету АП Войводини Националному совиту (НС) Руснацох з того жридла финансованя средства звекшани за вєдно 735 085 динари – 584 105 динари за порядну и 150 980 динари за розвойну дїялносц, на вчерайшей схадзки НС у Руским Керестуре прилапени вименки Финансийного плану НС за 2016. рок. З уровню Покраїни нашому НС тераз опредзелєни вєдно 3 милиони 130 465 дин., а з уровню Републики у тим року ма достац 9 милиони 228 042, як було и плановане.
Место на початку рока планованих 12 милиони 247 229 динарох, цалосни приходи Совиту тераз виноша 12 милиони 982 314 динари. По ребалансу нє цали 400 000 динари опредзелєни як буджетна резерва, за по 10 000 динари звекшани средства шицким 10 подручним канцеларийом, так же тераз достаню по 110 000 дин., а пре вецей купопредавацки и други власнїцки одношеня хтори Совит мал, лєбо ище будзе мац у тим року, за трошки анґажованя адвоката опредзелєни 130 000 динари.
У обласцох НС над хторима ма компетенцию найвекше звекшанє у обласци образованя – за 150 000 и тераз за образованє наменєни 2 милиони 030 000 динари. Предсидатель Совиту Славко Рац похвалєл до тераз поробене у тей обласци, та средства звекшани и же би шицко плановане могло буц закончене. На другим боку, прето же того року нє було конкурси за радио-фреквенциї (за будуцу „Рутен-радио”), у обласци информованя средства зменшани зоз 400 000 на 300 000 динари.
НС з ребалансом зоз своїх средствох вчера опредзелєл и 300 000 динари за реновиранє обєкту за Подручну канцеларию у Коцуре, дзе роботи у поли, а як гварел предсидатель НС Руснацох Славко Рац „Коцурцох мушиме пребудзиц!” и поволал их же би ше вельо активнєйше уключели до роботох на ушореню будуцого Руского дому у своїм месце.
За проєктну документацию Заводу за културу войводянских Руснацох пре селєнє до нового простору опредзелєни 100 980 динари, а суґероване же би ше там преселєло НВУ„Руске слово”. Роздумує ше о одкупйованю цалого будунку у улїци Матици сербскей у Новим Садзе, та би ше до того векшого простору могло преселїц „Руске слово”, а Завод же би остал у терашнїх просторийох, хторим власнїк „Руске слово”. Вязано за „Руске”, з ребалансом буджету Аґенциї Рутенпрес НС опредзелєл 50 000 динари.
Толкуюци ребаланс, предсидатель Совиту Славко Рац визначел барз коректне одношенє новей Покраїнскей влади спрам НС Руснацох, як и же средства наменєни Совиту з уровню Републики и АП Войводини поряднє сцигую.
 

Ребаланс Заводу прилапени, алє нє и предложени вименки Статуту
Понеже за милион 963 832 динари звекшани прилїв средствох Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) з вецей жридлох, дзе и на основи проєкту и з донациї, Национални совит (НС) Руснацох вчера дал позитивне думанє на вименки Финансийного плану Заводу за тот рок, так же цалосни приход тераз виноши 8 милиони 136 256 динари, место на початку рока планованих 5 милиони 830 000 динарох. За програмну дїялносц опредзелєни 57,15, а за трошки роботи Заводу 42,85 одсто средствох, а з вименку Финансийного плану, вчера позитивно оценєти и вименки Програми роботи Заводу.
Понеже Управни одбор (УО) ЗКВР Совиту, як сосновательови, пре ускладзованє з новим Законом о култури на даванє думаня предложел и вименки 20. члена Статуту ЗКВР, хтори ше одноша на условия за вибор директора Заводу, Совит вчера на тото нє дал позитивне думанє, алє их врацел УО на дорабянє.
Попри тим як у Законє о култури одредзене же за директора може конкуровац особа котра ма високе образованє и найменєй 5 роки роботного искуства у фаху, УО предложел же би тото високе образованє було з обласци дружтвено-гуманистичних наукох лєбо уметносцох.
З тима блїзшима одреднїцами ше нє зложела векшина членох Совиту пре, як гварене – огранїчованє конкурованя, алє препоручене же би ше тоту одреднїцу кориґовало так як пише у Законє о култури.
По тим новим законє и окончователь длужносци директора муши сполньовац спомнути условия, а познєйше ушлїдзи и цалосне ускладзованє Статуту ЗКВР з новима предписанями.
 
 

Будзе основане Роботне цело за родну ровноправносц НС Руснацох
На предкладанє членїци Националного совиту (НС) Руснацох Наташи Макаї Мудрох, на схадзки 3. новембра у Руским Керестуре члени НС з векшину гласох прилапели же би Совит основал и Роботне цело за родну ровноправносц.
Снованє спомнутого роботного цела Макаї Мудрох предложела после участвованя на семинаре „Политика родней ровноправносци у роботи националних совитох националних меншинох”, хтори отримани концом авґуста на Андревлю, а на хторим констатоване и же жени ище вше нєдосц заступени у явним и политичним живоце меншинох. Як илустрацию за тото, Макаї Мудрох на семинаре винєсла и податок же Националну стратеґию Руснацох у Сербиї писали хлопи.
Як винєшене на семинаре, а и у предлогу за снованє Роботного цела за родну ровноправносц, НС-ти муша почитовац Устав Сербиї и вецей закони, медзи нїма и Закон о ровноправносци полох и Закон о забрани дискриминациї.
Будуце Роботне цело за родну ровноправносц би робело на водзеню родно сензитивней статистики, родно сензитивним язику, занїмало би ше и з другима темами, а водзело би старосц и о додзельованю припознаньох у складзе з наведзенима законами.
Пре будуце снованє, до финансийного плану НС за идуци рок вироятно буду опредзелєни и средства за нове роботне цело.
 

Потримовка нашим КУД-ом и театралней роботи РКЦ
Толкуюци вименки Финансийного плану и Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) на схадзки Националного совиту (НС) Руснацох 3. новембра у Руским Керестуре, о.д. директора Заводу Ивана Дудаш гварела же звекшани средства за фахову помоц КУД-ом по наших местох, як и за конкурс за афирмованє фолклорних секцийох, хорского шпиваня и тамбурашских оркестрох.
Средства звекшани и прето же НС Руснацох Заводу наменски опредзелєл 450 000 динари за помоц КУД-ом, так же за злєпшованє квалитету ансамблох за участвованє на наших фестивалох у тим року, по уж узвичаєней таблїчки, вєдно опредзелєни 382 000 динари. Ґу тому, за спомнути конкурс з наменских и средствох Заводу опредзелєни вєдно коло 680 000 динари, а пошвидко буду обявени и його резултати, на основи препатрунку фаховей комисиї Заводу.
Позарядово, понеже з конкурсом Заводу нє облапена и театрална дїялносц, фахова комисия хтора препатрала проєкти предложела же би ше Рускому културному центру (РКЦ) у Новим Садзе, як єдному з ридких хтори у наших штредкох и надалєй пестує аматерску театралну роботу за старших, за тото опредзелєло стимулативни средства.
Попри тим, на спомнутей схадзки НС Руснацох потимани и театрални проєкт РКЦ за тогорочну сезону з хторим конкуровал до Городскей управи за културу Нови Сад.