Уручени контракти о финансованю националних совитох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини- национални заєднїци Михаль Нїлаш вчера у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) уручели контракти о додзельованю средствох за финансованє їх порядней роботи и за розвойну дїялносц.
Як сообщене з Покраїнскей влади, з буджету АПВ за финансованє спомнутих дїялносцох НС-ох зоз шедзиском у Войводини з тима контрактами додзелєни 13,8 милиони динари, цо оможлївене з нєдавним ребалансом покраїнского буджету.
У мено НС Руснацох контракт о финансованю подписал и приял його предсидатель Славко Рац. За порядну дїялносц НС Руснацох АПВ того року опредзелєла коло 580 000, а за розвойну коло 150 000 динари.
Предсидатель Покраїнскей влади Мирович з тей нагоди гварел же найважнєйши приоритет Покраїнскей влади и главни задаток и ключ за очуванє Войводини – єй стабилносци и цалосного живота у Републики Сербиї – праве очуванє добрих медзинационалних одношеньох, чому допринєше и витворйованє тих контрактох. Як гварел, финансийна потримовка НС-ом источашнє и моцни порив за защиту шицких правох националних меншинох и розвиваню елементох їх окремносци, култури, образованя и язика.
Наявел же на заєднїцкей схадзки Покраїнскей и Републичней влади, хтора будзе на соботу, 22. октобра, будзе утвердзене же у буджетох за идуци и 2018. рок уровень финансованя националних заєднїцох поступнє будзе врацени на просек з 2014/15. року, понеже у тим року средства з часци зменшани.