Нащива Подручней канцелариї у Дюрдьове

Дюрдьов

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак пияток, 14. октобра нащивели Подручну канцеларию (ПК) и КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове. На схадзки бешедоване о штирох основних компетенцойох НС - у  култури, образованю, информованю и службеним хаснованю язика и писма.  
Бешедуюци о култури, предсидатель Управного одбору КУД Микола Кухар винєсол тогорочни активносци Дружтва - роботу и число секцийох, наступи на наших манифестацийох, госцованя у иножемстве и госцох з иножемства на програмох Дружтва, та и проблеми з хторима ше стретаю у тей обласци.
Єлена Салаґ, у ПК задлужена за образованє, наглашела же уж тераз треба популаризовац руске оддзелєнє у ОШ, медзитим, як проблем визначела мале число дзецох, та можебуц у идуцим школским року нє будзе достаточно школярох до руского оддзелєня першей класи. Салаґова винєсла и пригварки на бодованє на закончуюцим испиту з руского язика за маломатурантох.
На схадзки заключене же з Дюрдьова потребни стаємно заняти дописователь котри жиє у валалє за шицки нашо медиї, цо тераз случай лєм за програму по руски на РТВ, о чим пошведочела Геленка Корпаш, у ПК задужена за информованє.
На сходзе винєшене же Општина Жабель финасийно потримує активносци КУД на основи конкурованя з проєктами, алє за роботу Подручней канцелариї обецани средства од Општини пожня. Борис Балїнт задлужени за спорт наглашел же Дюрдьовчанє участвую на векшини турнирох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, а нє мали проблеми анї з орґанизованьом змаганьох у рамикох СБ.

Координатор ПК Мирон Сабадош на схадзки бешедовал и о уключованю наших значних институцийох до активнєйшого хаснованя просторийох у Рускей школи у Дюрдьове, хтори Дружтво достало на хаснованє, а Мирослав Чакан визначел же КУД у децембру означи 110 роки од народзеня Яши Бакова и 25-рочнїцу Спортских бавискох „Яша Баков”. З тей нагоди планую виробиц бисту Яши Бакова, у чим им потребна помоц и НС. На схадзки бешедоване и о активнсцох младих у КУД и їх тогорочним новим проєкту „Младежским балє”, а  попри  спомнутих, на схадзки присуствовали и Яким Чапко и Микола Хромиш.
Предсидатель ВО НС Желько Ковач гварел же дюрдьовске КУД єдно з активнєйших у нашей заєднїци и же би ше нашо Дружтва мали спатрац на його позитивне функционованє.