Прилапени звити о роботи орґанох Националного совиту, значни одлуки о маєтку Совиту

НС

На порядней, осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, хтора всоботу, 14. мая отримана у Руским Керестуре, прилапени Финансийни звит, закончуюци рахунок и звит ревизиї о дїлованю НС за 2015. рок, Звит о роботи Совиту, хтори поднєсол його предсидатель Славко Рац, звити о роботи Вивершного одбору и фахових одборох НС, як и Звит о роботи секретара НС Руснацох за прешли рок. На початку схадзки предсидатель Славко Рац, у мено Совиту, членїци НС Олени Папуґа повинчовал на доставаню ище єдного посланїцкого мандату у Народней скупштини Републики Сербиї.
На схадзки присуствовали 17 з 19 членох, а попри прилапйованя спомнутих звитох, НС (як його соснователь) всоботу дал и позитивне думанє о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох и Звиту о роботи у 2015. року, а як снователь прилапел Звит о роботи Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” за 2015. рок, Финансийни звит Театру, а дал и согласносц на План роботи РНТ у тим року.
Пре ище вше судски нєрозришени маєтно-правни одношеня з приватним квартельом Парошковей фамелиї (коло простору новосадского Руского културного центру), на тей осмей схадзки преунапрямена донация хтору Совит достал од Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї за його одкуп, у висини од 30 000 еври и опредзелєна є за ришованє других актуалних просторних питаньох.   
Так принєшена Одлука о предаваню квартелю Совиту у Новим Садзе и купованє квартелю (хижи) у Новим Садзе за потреби Заводу за културу войводянских Руснацох; пенєж будзе дати и за адаптованє простору за будуци Дом Руснацох у Коцуре, а купена и комби-превозка за потреби Руснацох у Сриме.
Єдногласно, лєбо з векшину гласох, на схадзки потвердзени одлуки Вивершного одбору НС, прилапене задзекованє Михала Рамача на членство у Одборе за информованє, а бешедоване и о Округлим столє о витворйованю Националней стратеґиї Руснацох.

Дїлованє у складзе з предписанями
Як винешенє у звиту ревизорского тиму „Ревизиї плус про” з Беоґраду, прешлорочне дїлованє Националного совиту (НС) Руснацох, односно трошенє достатих средствох, було у складзе зоз Звитом о приходох и розходох з дотациї з буджету Републики Сербиї, гварене на схадзки НС 14. мая у Руским Керестуре.
У 2015. року дотация з Републики  виношела 9 милиони 339 131 динар, з уровню Покраїни вєдно 3 милиони 204 000 динари, а пренєшни средства з 2014. року виношели 457 885 динари. Зоз 2015. до того року пренєшени прей 623 000 динари.
На основи дисукусиї членїци Совиту Олени папуґа, котра предсидательови НС Славкови Рацови зауважели же у 2015. року нє часто ходзел на схадзки Координациї НС-ох, та други сходи, о тим членом Совиту будзе доручени окремни звит, а вязано за звит Вивершного одбору Совиту, попри похвалох Миколи Ґубаша же добре пририхтує схадзки НС, Олена Папуґа и Миломир Шайтош зауважели же ше шицки питаня предискутує на ВО и лєм понукнє на гласанє членом Совиту. Як гварели, робота ВО би мала буц транспаретнєйша, а з розправу и одлуками на ВО члени Совиту би требали буц упознатши. Предсидатель НС Славко Рац одвитовал же НС функционує прейґ роботи фахових одборох и ВО, а їх схадзки и робота явни и отворени за шицких.
На соботовей схадзки вецей члени Совиту окреме похвалєли роботу секретара НС Танї Арва Планчак, котра, як гварели, кед им потребне ма шицки информациї о роботи Совиту и Руснацох, кооперативна є и вше порихтана на помоц.
Финансийни звити и звит о роботи НС на схадзки, на хторей присуствовали 17 члени,  прилапени з 15 гласами „за”, за звит о роботи ВО позитивно гласали 13 члени, а звит секретара НС прилапени єдногласно.

Звити о роботи Заводу и РНТ
Звити о роботи своїх институцийох за 2015. рок на осмей схадзки  Националоного совиту (НС) Руснацох, всоботу, 14. мая у Руским Керестуре потолковали їх директоре - Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗВКР) мр Серґей Тамаш, а Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” ма Ивана Дудаш.
Попри нашей явносци уж познатих витворених проєктох ЗВКР, Тамаш наглашел же ше сполнює и финансованє з других жридлох, на основи конкурованя з проєктами, та у 2015. року по тей основи Завод витворел милион 242 399 динари, док од Покраїни, як финансиєра, прешлого року достати 6 милиони 468 000 динари. Наглашел же ЗВКР и у тим року предлужи конкурованє за средства з других жридлох, а окреме же Покраїнска буджетна инспекция нє мала анї єдну заувагу на дїлованє Заводу.
Прешлого тижня Покраїнска влада меновала и нови Управни одбор Заводу, з часци у пременєним составе як то скорей вигласане и предложене на НС, а з дополнєним нєдавним електронским гласаньом, на цо подпредсидатель Совиту Микола Шанта зауважел же то окончене под „уплївом политики”.
У дискусиї о роботи Заводу, вязано за Централну шветочносц националного швета Руснацох, Олена Папуґа поставела питанє прецо у тим заобидзени Бачинци и предложела же би ше и там основало Подручну канцеларию НС, а тота инициятива вироятно будзе розпатрана на одборох Совиту.
Директорка РНТ Ивана Дудаш визначела же 2015. рок РНТ закончел позитивно, без длуствох, же були витворени два премиєри, а представи Театру госцовали и по вецей наших местох. Як проблем визначела же уж два роки Покраїна Театру финансує лєм єден проєкт, так же пенєжно помага и снователь - НС, а потребу за госцованьом представох РНТ по наших местох у дискусиї визначели и дзепоєдни члени Совиту.
Пре рестриктивни покраїнски буджет, РНТ-у у тим року од финансиєра опредзелєни лєм 550 000 динари, планує и на средства з НС, як и нови - од Општини Кула, так же будзе витворена єдна премиєра, а госцованє представох порядна, стамєна обовязка - гварела Дудашова бешедуюци о Планє роботи за тот рок.
Звити о роботи ЗВКР и РНТ прилапени єдногласно, финасийни звит РНТ зоз 16 гласами „за”, а План роботи РНТ з 15 позитивнима гласами членох НС Руснацох.

Ришованє просторних питаньох у Новим Садзе и Коцуре, купена и найстарша хижа у Керестуре
Национални совит (НС) Руснацох преда квартель у Новим Садзе, у улїци Миленка Ґрчича 9 (висудзени од Еви Барановей) за 35 000 еври (у динарскей прцоциввредносци) - одлучене на осмей схадзки Совиту всоботу, 14. мая у Руским Керестуре. Потенциялни купец уж дал и капару за тот квартель, гварене на схадзки, та з тим понїщена и скорейша Одлука о його видаваню, а купец найдзени после двох рокох предаваня.
За пенєж достати з предаваня квартелю будзе купена хижа у Новим Садзе, у улїци Матици сербскей ч. 9, хтора ше водзи як квартель, велькосци 75 квадратни метери. Квартель будзе купени за 45 000 еври (у динарскей проциввредносци), а розлика од 11 500 еври будзе надоплнєня з дотациї Совиту од Апостолского еґзархату.
После адаптованя, за цо ше будзе глєдац средства, до спомнутого простору ше преселї  Заводу за културу войводянских Руснацох, а НВУ „Руске слово” би ше потим преселєло до своїх просторийох у Футожскей улїци, дзе тераз роби Завод. „Руске слово” у будунку „Дневнику” од нєдавна плаци кирию од коло 80 000 динари мешачно, а як на схадзки визначел предсидатель НС Славко Рац, з тима ришенями нашо установи буду у своїх власних просторох.
Активносци коло вибудови дому школярох и простору за РКЦ у Новим Садзе ше предлужи по судским розришованю маєтно-правних одношеньох у Парошковей фамелиї, цо и гамує тоту задумку, а средства донациї од Еґзархату буду надоплєни з часци висудзеного ище єдного кваретелю од Еви Барановей, як и на основи конктракту Заводу и НВУ „Руске слово” о уложеним до адаптованя простору у Футожскей улїци. Контракт подписани на вецей як 13 роки, до адаптациї уложени коло 33 000 еври, а Завод тот простор будзе хасновац 5 роки.
На основи предрахунку фаховцох, зоз спомнутей донациї 6 000 еври опредзелєни и за адаптованє Колєсаровей хижи у Коцуре (обок при Доме култури) за будуцу Подручну канцеларию НС, односно Дом Руснацох у тим месце. Значна часц роботох будзе поробена и добродзечно, гварел на схадзки Совиту Микола Ґубаш, з власнїком хижи будзе подписани контракт, а менована и роботна ґрупа хтора будзе надпатрац адаптованє.
З донациї НС за 12 500 еври купел и комби марки „фолсваґен” за потреби Руснацох у Сриме, а у тей суми ураховане и реґистрованє и други трошки. О хаснованю комбию у Подручней канцелариї Шид будзе виробени окремни правилнїк, а за ньго нєпоштредно задлужена подпредсидателька Совиту Наташа Еделински Миколка. Всоботу пред вечаром комби и придати на хаснованє.
Предсидатель Славко Рац винєсол и информацию же концом априла, на трецей лицитациї, купена найстарша руска хижа у Руским Керестуре на Вельким шоре, за цо у буджету Совиту були наменєни и окремни средства. Хижа купена за коло 109 000 динари (коло 1 000 еври), а пре одредзени правни почежкосци, у купованю хижи помогла и адвокатка Мария (Салак) Йоксович. Шлїдзи єй адаптованє и приводзенє до намени, у сотруднїцтве зоз Заводом за защиту памятнїкох Войводини.
Шицок спомнути нєрухоми и рухоми маєток будзе у власносци Националного совиту Руснацох.

Потвердзени одлуки Вивершного одбору
Векшину єдногласно - дзешец, а пейц з векшину од 15, лєбо 16 гласами „за”, Национални совит (НС) Руснацох на схадзки 14. мая у Руским Керестуре потвердзел 15 одлуки свойого Вивершного одбору (ВО), хтори принєшени медзи двома схадзками Совиту.
Як на схадзки Совиту гварел його предсидатель Желько Ковач, ВО одлуки приношел и у консултованю з предсидателями, лєбо членми своїх  ресорних одборох, та так потвердзени одлуки о даваню думаньох о меняню назвох улїцох у Шидзе и Новим Садзе, як и о даваню позитивного думаня о кандидатох за директорох образовних установох - Александрови Малетинови за директора ОШ „Бранко Радичевич” у Новим Садзе, Милияни Ґруїч и Драґици Ґоранович за директора ПУ „Бошко Буха” у Вербаше, як и Светлани Бошков за директора ПУ „Дзецинство” у Жаблю.
Потримана и Одлука ВО о даваню позитивного думаня нашого НС Воїнови Поповичови, кандидатови за место главного и одвичательного редактора медийох на язикох меншинох - Трецей програми радия РТВ, як и одлуки о даваню согласносцох на проєкти з обласци информованя на конкурси Управи Городу Нови Сад - Каналу 9, Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), як и за проєкт „Вецейязичне информованє” Информативно-пропаґадного центру Кула, на конкурсу Општини Кула.
Потвердзена и Одлука ВО о потримовки Дружтву Руснацох у Суботици же би им Город Суботица по конкурсу опредзелєл средства за два проєкти з обласци култури,  як и позитивне думанє о додзельованю средствох седем проєктом з наших установох и орґанизацийох хтори конкуровали на конкурс Городскей управи за културу Нови Сад.
Понеже того року Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци на Конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у Войводини за руску заєднїцу опредзелєл лєм 350 000 динари (скорейши роки то було милион 250 000), на ВО препоручене, а на НС потвердзене, же би по 50 000 динари достали седем нашо манифестациї - „Хорски фестивал Карпати”, Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, „Червена ружа”, „Костельникова єшень”, „Коцурска жатва”, „Най ше нє забудзе” и КПД „Дюра Киш” за „Мелодиї руского двору”. На тот конкурс сцигли 23 проєкти зоз 14 наших орґанизацийох.
Вивершни одбор НС Министерству култури и информованя Републики Сербиї препоручел же би средства достали 9 проєкти наших установох и здруженьох (по конкурсу нє була одредзена и сума). Як поведзене на схадзки, наша заєднїца конкуровала зоз 14 проєктами, медзи нїма пейц нє сполньовали условия конкурсу, та препоручени дзевец, медзитим, Министерство култури опредзелєло лєм 300 000 динари за Фестивал рускей култури „Черена ружа” и 200 000 динари за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.
На схадзки НС поведзене же нє шицки општини од Совиту глєдаю думанє о проєктох хтори з рускей заєднїци конкурую на конкурси з обласци култури, так же до нїх на тото будзе послата заувага.

Стратеґию ше сполнює, потримани и пилот-проєкт РКЦ
Длугшу полемику на схадзки Националного совиту (НС) Руснацох 14. мая у Руским Керестуре виволала информация о нєдавно отриманим Округлим столє о витворйованю Националней стратеґиї Руснацох - од констатацийох дзепоєдних членох Совиту же Стратеґия нєдобра, та ю треба меняц, же ше ю нє применює, по становска же ше роби по напрямкох зоз Стратеґиї, алє ше на ню нє вше поволує, а окреме то у образованю и култури.
Векшина членох НС ше зложела же о такей значней теми нє бул добри термин за отримованє Округлого столу, а як гварел єден з його орґанизаторох, заменїк предсидателя НС Йовґен Мудри, перше часц - дзе були уводни викладаня, була удатна, медзитим, пре нєприсутносц векшини чолних людзох фахових целох Совиту, друга часц Столу ше нє удала, бо нє сполнєти єден з його цильох - дополньованє Стратеґиї з актуланима приоритетами.
Подпредсодатель НС Микола Шанта похвалєл отримованє Округлого столу, добру дискусию на нїм и черанє думаньох, визначуюци же потребне орґанизовац цо вецей таки дебати, понеже то хасновите за нашу заєднїцу пре розгварку о напрямох розвою. На концу заключене же у дошлїдним чаше потребне знова орґанизовац подобни сход, алє з вельо векшим информованьом и одозваньом на ньго и у одвитуюцшим терминє.
На схадзки принєшена и Одлука же Совит  потрима пилот-проєкт Руского културного центру (РКЦ) о привоженю дзецох-фолклорашох на проби до Центру. За тоту намену РКЦ анґажує окремну превозку за превоз 11 фолклорашох з вецей часцох городу вецейраз мешачно, а надополнєнє превожнїкови НС обезпечи з ребалансом буджету.
Поведзене и же ше, на основи їх активносци, на єшень пририхта реорґанизацию членства у одборох Совиту, а понеже Руснаци з Горватскей предложели же би ше и їх главну манифестацию „Петровски дзвон” учишлєло до нашого Календару манифестацийох, тото предкладанє будзе розпатрене на Одбору за културу НС. „Петровски дзон” би до Календару вошол у тим смислу же би нашо КУД доставали боди и за участвованє на „Дзвонє”, без даяких других обовязкох.