Контракти о финансованю националних совитох

Контракт

Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш 18. априла у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) придал контракти о финансованю НС-ох зоз шедзиском у Войводини, за цо Покраїнска влада того року обезпечела 46 милиони 214 000 динари. 
З тей суми 36 милиони 214 000 динари наменєни за финансованє порядней роботи совитох, а 10 милиони за їх розвойну дїялносц. На придаваню контрактох Нїлаш визначел же НС-ти маю барз значну улогу у очуваню идентитету националних заєднїцох котри жию на подручу АП Войводини.
- Же би НС-ти успишно окончовали свою улогу, нєобходни им средства, за цо тот секретарият пенєж видвоює од 2003. року. З укладаньом до НС-ох укладаме до демократизованя дружтва у цалосци. Прето ше, кельо то обставини дошлєбодза, будземе намагац же би ше тот винос и звекшало и з тим дало дополнююцу потримовку совитом - гварел Нїлаш на тим стретнуцу.   
У мено НС Руснацох контракт о финансованю порядней дїялносци нашого Совиту з милион 901 960 динари, та розвойней дїялносци з 493 420 динари, подписал його предсидатель Славко Рац.