У авґусту представянє Руснацох у Беоґрадзе

ВО

На седмей схадзки Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, отриманей 9. фебруара у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) у Новим Садзе, винєшене же у авґусту того року плановане представянє Руснацох у Етноґрафским музею у Беоґрадзе. Як поведуене, централна постановка вистави у Беоґрадзе буду склєняни плочи - фото-неґативи зоз збирки керестурского фотоґрафа Будинския, хтори ше тераз чува на керестурскей парохиї. Попри нїх плановане виложиц и други етнолоґийни змисти хтори нашу националну заєднїцу представя ширшей публики.
Пре представянє Руснацох у Етноґрафским музею у Беоґрадзе, попри членох ВО на схадзки присуствовали и Любица Отич з Музею Войводини и Миряна Дєкич з Покраїнского заводу за защиту памятнїкох култури, як и директор ЗКВР Серґей Тамаш - авторки и орґанизаторе планованей вистави руского културного скарбу.
На истей схадзки ВО прилапел план своїх активносцох у 2016. року, а слово о проєктох и активносцох значних за руску заєднїцу чий оперативни ношитель Вивершни одбор, вєдно з релевантнима институциями и орґанизациями. Медзи иншим, планована Лєтня школа руского язика у Словацкей,  отримованє округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох, насампредз у контексту Поглавя 23. у чечуцих прегваркох о приступаню Сербиї ґу Европскей униї, активносци коло снованя Рутен радия, ришованє формалного статусу школярох з Горнїци у керестурскей Ґимназиї и друге.
ВО одбор препоручи НС Руснацох же би ше зоз сообщеньом релевантни домашнї и медзинародни институциї спозорело на нєвигодну перспективу Видавательней дїялносци  НВУ „Руске слово”, понеже буджетски даваня за обявйованє кнїжкох по руски драстично зменшани.
На схадзки ВО розпатрана и можлївосц же би НС основал свойо Роботне цело за родну ровноправносц, чий би задаток бул афирмованє векшого уключованя припаднїцох рускей националней заєднїци до явного и дружтвеного живота.