Прилапени План роботи и Финансийни план Националного совиту за 2016. рок

НС1

На своєй шестей порядней схадзки у тим зволаню, Национални совит (НС) Руснацох 5. децембра прилапел План роботи и Финансийни план Совиту за наступни рок, а дал думаня, односно согласносци на плани-програми роботи и финансийни плани установом хторим є соснователь и снователь - Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) и НВУ „Руске слово”.
На схадзки присуствовали 17 з 19 членох НС, хтори єдногласно, лєбо з векшину гласох одлучовали и о дзепоєдних кадрових питаньох, понеже сосновательови - Покраїнскей влади, буду предложени члени за менованє до Управного (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) Заводу за културу ВР, а як снователь, НС на схадзки меновал членох до УО и НО РНТ „Петро Ризнич Дядя”, як и єдного члена до УО НВУ „Руске слово”, спред занятих.
З розправу на тей схадзки Совиту почала и розправа о додзельованю припознаньох визначним Руснацом за їх доприношенє нашому народу, а потвердзени и даскельо скорейши одлуки Вивершного одбору НС.
Начишлююци дзепоєдни напрямки роботи у идуцим року по шицких обласцох, предсидатель НС Руснацох Славко Рац на схадзки окреме визначел же приоритет будзе дати на обезпечованю цо векшого числа дзецох у предшколским и основношколским образованю по руски, НС и надалєй будзе преберац активносци же би ше леґално приведло школярох з иножемства до Ґимназиї по руски, а пре образовни и други активносци у Сриме, будзе купена комби-превозка.
У образованю и науки увага будзе дата и на означованє 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка, у спорту на означованє 25-рочнїци СБ „Яша Баков”, а НС и надалєй будзе потримовац програми младих Руснацох по наших местох.
Як найзанчнєйше у обласци информованя Рац визначел початок активносцох на снованю локалного Рутен-радия, за општини Кула и Вербас, так же на основи одлуки НС, фахова аґенция перше випита чи єст шлєбодна фреквенция за евентуални спомнути радио.

На схадзки винєшене и же до Музею Войводини, Заводу за културу ВР и Дому култури Руски Керестур послати предлоги же би спомнути установи, вєдно з НС, були снователє Фондациї за музейну збирку Руснацох у Руским Керестуре.
Тиж так, поведзене же после допису-реаґованя НС з його пиятей схадзки, з Филозофского факултету у Новим Садзе Одбору за образованє НС одвитоване же ше убудуце потвердзеня о знаню руского язика з Одсеку за русинистику нє буду давац „олєгко”, як и же их заинтересовани годни достац после вислуханого семестру руского язика, як то пракса и за други язики.
На шестей схадзки одлучене же кваретель Совиту у Новим Садзе будзе видати на рок, з можлївосцу предлужованя часу.

Финансийни план
Финансийни план Националного совиту (НС) Руснацох за 2016. рок, прилапени на пиятей схадзки Совиту, 5. децембра, подобни як и за тот рок, з обчекованим нєвельким звекшаньом приходох од финанисєрох, так же виноши вєдно 13 милиони 143 131 динар. Прешлого року приходи НС були менши за 142 115 динари.
Порядни средства од републичних орґанох предвидзени на 9 милиони 339 131 динари, од покраїнских орґанох по двох основох вєдно 3 милиони 204 000, а з того до идуцого року буду пренєшени 600 000 динари.
За 10 подручни канцелариї опредзелєни по 110 000 динари (за тераз без средствох од локалних самоуправох, понеже су ище нє познати), а за здруженя гражданох - Руску матку, Пакт Рутенорум, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Союз Руснацох Українцох Сербиї по 50 000 динари.
За програмни и други активносци (порядни одбори НС) найвецей средства предвидзени за образованє - милион 880 000, за активносци у култури милион 850 000 (дзе прейґ Заводу за културу ВР за роботнї за помоц КУД 500 000), за активносци у информованю 400 000, дзе за роботи коло снованя Рутен-радия предвидзени 204 000 динари, а за активносци у обласци службеного хаснованя язика и писма 65 000 динари.
За активносци младих по финансийним планє опредзелєни 350 000, за активносци у науки 250 000, а за спорт, односно СБ „Яша Баков” 200 000 динари (роботни цела НС). За роботу у обласци демоґрафиї и у обласци управи и предписаньох (пододбори одборох НС) опредзелєни по 65 000 динари.

За учасц у купованю половного комбия на лизинґ (за Срим) по финансийним планє НС предвидзени 482 200 динари, НС и у идуцим року з 300 000 дин. поможе роботу РНТ „Петро Ризнич Дядя”, а понеже постої можлївосц же нарок будзе розтерхована од гипотекарних обовязкох приватного власнїка и понукнута на предай, за купованє найстаршей рускей хижи у Руским Керестуре (хтора под защиту держави), предвидзени 240 000 динари.