Отримана пията порядна схадзка Националного совиту Руснацох

Отримана пията схадзка НС

Порядна, пията схадзка Националного совиту (НС) у керестурским школским будинку Замок отримана всоботу, 12. септембра. Присуствовали 15 з 19 членох,  предшедовал предсидатель Совиту Славко Рац и на самим початку констатоване задзекованє члена Совиту Миколи Медєша з Коцура, з лїстини „Млади за будучносц”. Медєши задзекованє дал „пре приватни причини”, так же Републична виберанкова комисия пошвидко додзелї мандат шлїдуюцому кандидатови зоз спомнутей лїстини.
Пре за коло 14 000 динари векши прилїв средствох з покраїнских орґанох (за порядну дїялносц и за розвойну дїялносц), члени Совиту прилапели вименку финансийного плану, так же цалосни прилїв НС тераз плановани на 13 милиони 001 016 динари. Вязано за финансиї, за ревизора финансийного дїлованя Совиту спомедзи трох понукнуцох вибране Дружтво за рахунководство и ревизию „Ревизия Плус Про” з Беоґраду, хторе уж треци рок роби ревизию Совиту, за цо пенєж обезпечує Канцелария за людски и меншински права РС.
НС всоботу дал и позитивне думанє на вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох, дзе тиж пришло до звекшаня средствох, понеже прилапени два проєкти Заводу з хторима конкуровал до Министерства култури и информованя и до Городу Нови Сад. Министерство зоз 474 399 динари потрима проєкт „Приручна библиотека Руснацох - Формованє фонду руских кнїжкох”, а Город зоз 200 000 динари видаванє нового компакт-диску Националного оркестру Руснацох. Ґу тому, понеже ше го муши ускладзиц з новим Законом о роботи, НС дал позитивне думанє о Правилнїку о систематизациї роботних местох у Заводзе за културу ВР, алє зоз заувагу же треба конкретно и детально навесц потребни условия за функциї и роботни места у Заводзе. Правилнїк будзе прешлїдзени до Покраїнскей влади на прилапйованє.
Робиц на „змоцньованю” конкурсох Руснацох
Векшина одлукох на соботовей схадзки поприношена з од 12 до 14 гласами „за”, лєбо єдногласно, та так потвердзени и вецей одлуки Вивершного одбору (ВО) НС о предкладаню проєктох за софинансованє, хтори на конкурси Министерства култури и информованя, вецей покраїнских секретариятох, та Городу Нови Сад послали нашо установи и здруженя. Єдногласно потвердзена Одлука ВО о даваню предходней согласноци НС на вибор Зорици Малацко за директора ОШ „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї.
У дискусиї о проєктох член НС Мирослав Кевежди, котри источашнє и член Комисиї за опредзельованє средствох по конкурсох при Министерстве култури и информованя, з тей нагоди спозорел же Руснаци посилаю барз мало проєкти до Министерства, алє и же су реалитивно слабо написани и нє у складзе з пропозициями конкурсох.
Наглашел же ше руски проєкти повторює з рока на рок, средства ше найвецей достава углавним „на традицийносц”, а нє за ориґинални идеї, лєбо за проєкти у сотруднїцтве з другима, на цо Министерство тераз дава векшу увагу. Прето Кевежди и на схадзки Совиту визначел же потребне дацо поробиц на „змоцньованю” конкурсох Руснацох, а предложел и же би Координация националних совитох од Министерства култури и информованя вимагала опредзельованє векших средствох за културну дїялносц националних меншинох.
И Кевежди и други члени Совиту виражели нєзадовольство же орґани до хторих ше конкурує, на доставанє думаня од националних совитох тераз посилаю лєм назви, лєбо барз редуковани проєкти з хторима ше конкурує, та би и вимога за вименку такей пракси мала буц єден зоз задаткох Координациї националних совитох. Кед слово о Координациї, Кевежди вимагал же би ше членох НС порядно информовало о роботи и заключеньох того цела националних совитох меншинох на уровню держави.

Од тераз 3 000 динари стимулация за предшколцох по руски
На инициятиву Одбору за образованє НС, а насампредз пре ришованє проблему з уписованьом дзецох до руских оддзелєньох у ОШ у Коцуре и Дюрдьове, Совит на пиятей схадзки єдногласно прилапел дополнєнє Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох, та ше стимулациї будзе додзельовац и дзецом уписаним до Пририхтуюцей предшколскей програми по руски, а нарок ше упишу до руского оддзелєня першей класи у спомнутих двох местох. Так дзеци уписани до Пририхтуюцей предшколскей програми по руски у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове од тераз як стимулацию буду доставац по 3 000 динари мешачно. И надалєй ше предлужи з праксу стимулованя (зоз по 5 000 динари) школярох уписаних до руского оддзелєня першей класи ОШ (того року лєм у Коцуре), 10-ерих школярох уписаних до руского оддзелєня Ґимназиї у Руским Керестуре, та студентох Одсеку за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе. Виплацованє стимулацийох и наградох будзе реґуловане з окремнима контрактами медзи Националним совитом и хаснователями.
Дзепоєдни члени Совиту на схадзки предложели же би НС на одредзени способ привитал и першокласнїкох у ОШ „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.
Заключеня з роботней схадзки и менованє члнох до УО
Розпатраюци заключеня з роботних схадзкох штирох одборох и подручних канцеларийох НС, найвецей бешедоване о заключеньох з обласци култури, образованя и службеного хаснованя язика и писма. Наглашене же Одбор за образованє и Одбор за културу (пре обсяжносц темох) нє докончели схадзки, та пошвидко буду предлужени; Олена Папуґа вимагала же би ше потим дало обсяжнєйши звити з тих схадзкох, док Мирослав Кевежди гварел же є порихтани робиц з евентуалним проєктним тимом (як то предложене на Одборе за културу), кед ше за то сполнї одредзени условия, алє о тим треба бешедовац.
У складзе з предкладаньом Одбору за образованє зоз спомнутей заєднїцкей роботней схадзки же би ше го преширело и з членом зоз Сриму, НС з векшину гласох всоботу до Одбору мeновал Веру Дупало зоз Шиду. Предсидателька Одбору Мелания Римар визначела и же у Школских управох Зомбор и Нови Сад потребни просвитни совитнїк-Руснак, за цо ше треба цо скорей остарац, а як гварел предсидатель НС Славко Рац, за тоту инициятиву Руснацох ше заложи и Координация националних совитох.
Вязано за образованє, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач винєсол звит о тогорочней Лєтней школи руского язика за школярох ОШ з наших местох, хтора од 20. по 26. юлий отримана у Попрадзе, у Словацкей, оценююци ю як успишну, цо потвердзела и директорка керестурскей Школи Хелена Пашо Павлович, а єден з успихох и спознанє наших дзецох же руски язик хасновити и у иножемстве.
Олена Папуґа на схадзки замерковала же у Одборе за службене хаснованє язика и писма потребни фахово особи котри добре знаю руски язик и буду провадзиц нєправилносци на надписох по руски на локалних самоуправох, установох, институцийох и явних подприємствох у местох, општинох и городох. Заключене же конкретни стан у тей обласци пошвидко спатри окремна комисия, на чолє з Олену Папуґа, котра на схадзки винєсла и критику на рахунок НС же до тераз нє обезпечел правнїка котри би ше занїмал з питанями важнима за НС, за провадзенє законох и їх вименки. Як гварела - окреме то потребне тераз кед Сербия у процесу приступаня до ЕУ и Народна скупштина приноши законски предписаня важни и за меншини, та и нашу.
Национални совит всоботу нє меновал трецого члена до Управного одбору (УО) Новинско-видавательней установи (НВУ) „Руске слово” зоз шорох занятих и менованє будзе после повтореного предкладаня члена, найвироятнєйше на схадзки Совиту штредком децембра. Повторне предкладанє члена УО „Руского слова” Совит вимага прето же, як поведзене на схадзки, при виборе кандидата пришло до процедуралних гришкох, понеже гласане два раз - на першим сходзе занятих перше найвецей гласи достал Микола М. Цап, а пре констатацию же нє гласали шицки заняти, гласанє було понїщене, та на другим гласаню найвецей гласи достала Ясна Ковач, шеф рахунководства у НВУ, котра на НС була предложена за менованє до УО. Попри процедуралней гришки у гласаню, спорне и чи пре функцию шефа рахунководства Ковачова може буц член УО у истей установи, цо будзе преверене у компетентних институцийох - гварене на схадзки Совиту. 
Понеже Управному одбору Дому култури Руски Керестур (ДК), хтори преглашени за установу од окремного значеня за Руснацох та єдного члена дава НС - виходзи мандат, на предкладанє свойого Одбору за културу НС за члена УО предложи Михайла Зазуляка з Руского Керестура. Першобутно за члена УО ДК бул предложени Желько Ковач, медзитим, понеже є одборнїк у Скупштини Општини Кула, пре зраженє интересох нє шме буц член УО ДК Руски Керестур. Членох УО менує Скупштина општини Кула.
Бешедуюци о тей теми, на схадзки зауважене же НС нє провадзи кеди у УО иниституцийох и установох дзе и Совит предклада членох виходза мандати, та ше таки ствари кончи у остатнєй хвильки. Заключене же ше вироби календар провадзеня тирваня мандатох у таких УО.
Приорите обезпечованє Руского дому у Коцуре
Найдлугша розправа на пиятей схадзки НС була о дальшим розполаганю з квартельом Совиту у Новим Садзе и на концу заключене же ше го оглаши за видаванє студентом (предносц буду мац Руснаци) у таким стану яки є (без потребного меблю и апаратох), алє ше источашнє предлужи и його предаванє. Од прешобутней идеї же би ше за пенєж з предаваня квартелю купело будинок старей Ґимназиї у Руским Керестуре за шедзиско НС и други змисти ше одустало, понеже терашнї власнїк, „АБЦ фуд”, за будинок пита аж 65 000 еври. Нє найдзени анї други одвитуюци простор, так же ше будзе робиц на витворйованю скорейшей идеї же би ше школски будинок Замок (дзе и тераз канцелария НС, а звекшого го хаснує Школа „Петро Кузмяк”) од компетентних питало на длугорочни закуп, на 99 роки. Попри НС, у нїм би були и други змисти, як цо то музейна збирка, ґалерия, архива, библиотека...
Шицки члени НС потримали предкладанє же би ше з предаваня квартелю у Новим Садзе обезпечело простор за, як є наволани - Руски дом у Коцуре, хтори би хасновали шицки Руснаци у Коцуре, КУД и здруженя Руснацох, ту би була Подручна канцелария НС, Дописовательство „Руского слова”...
Пракса указала же таки будинок Коцурцом потребни, нє прето же су нєзадовольни з хаснованьом просторийох у Доме култури и нє напущую го, бо там финализую свойо програми, алє як дополнююци простор за пририхтованє програмох, отримованє схадзкох и други порядни активносц, наглашели члени НС з Коцура Микола Шанта и Микола Ґубаш, надпоминаюци же простор у Доме култури хасную шицки постояци здруженя з обласци култури у Коцуре.
Шанта и Ґубаш винєсли же у Коцуре найдзени одвитуюци и функционални простор - добре очувана хижа, велькосци 252 квадратни метери закритого и ище прейґ коло 1 300 квадратни метери одкритого простору, а цена вигодна. Заключене же би ше з Коцура до НС послало инициятиву за купованє того простору, з потребним предрахунком за його реновиранє за другу намену, а надпомнуте и же єдно зоз заключеньох Одбору за културу НС же треба обезпечиц простор за роботу наших КУД и здруженьох у Коцуре.
Вязано за квартельно-маєтни питаня, предсидатель НС Славко Рац членох Совиту поинформовал же би пошвидко мали буц премосцени дотерашнї гамованя за купованє квартелю у Йована Суботича 8 у Н. Садзе, та годно предлужиц активносци на доходзеню до планованого будинку за Дом школярох и други нашо змисти у Новим Садзе.
Вимога же би ше не давало нєвалидни потведзеня о знаню руского язика
Кед бешедоване о заключеньох Одбору за образованє, найвекшу увагу виволало предкладанє же би ше реґуловало видаванє потвердзеньох о знаню руского язика, хтори видава Одсек за русинистику. У тим напряме з НС будзе послати допис на Филозофски факултет у Новим Садзе, Одсеку за русинсистику, деканови, кед будзе потребне и до ресорного покраїнского секретарияту.
Членїца НС и директорка Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре Хелена Пашо Павлович предочела и конкретни проблем - же ше на роботу до ОШ на руским язику тераз (а було случаї и скорей) приявели два особи котри од Одсеку за русинистику маю потвердзенє же знаю руски язик, а насправди го нє знаю, та порушане питанє валидносци тих потвердзеньох. Прето ше будзе вимагац же би ше потвердзеня давало лєм особом котри преверено знаю руски язик, спрам уровню знаня, як цо ше преверює и за други язики. Розправа о потвердзеньох порушала и други питаня о роботи нашей Катедри, а як на схадзки гварела Олена Папуґа - з такима потвердзенями о знаню язика и фаховцами, наставу по руски у наших школох нє затримаме. 
О можлївосцох за снованє музейней збирки Руснацох
На схадзки НС розпатрана и информация о можлївосци снованя музейней збирки Руснацох, а о дотерашнїх роботох на планє очуваня нашого скарбу, як и з евентуалнима крочаями потребнима за снованє збирки, Совит упознала кустох у Музею Войводини Любица Отич. Отичова визначела дотерашнї позитивни приклади на зазберованю, очуваню, класификованю и каталоґованю скарбу у Дюрдьове и Коцуре, дотерашнї и будуци проєкти Заводу за културу ВР на тим планє, алє спозорела же би подобни роботи требало окончиц и у Руским Керестуре и других наших местох, у напряме снованя музейней збирки Руснацох. На схадзки роздумоване о сновательови такей институциї, а у складзе зоз строго одредзенима законскима предписанями и заключене же окремна роботна ґрупа будзе бешедовац у Покраїнским секретарияту за културу и явне инормованє о можлївей драги за снованє музейней збирки Руснацох.