Руски проблеми источашнє и заєднїцки

Зоз схадзки Координациї националних совитох у Ковачици

През викенд, 9. и 10. мая, у Ковачици отримана роботна схадзка Координациї националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї. Сход Координациї, хтори водзела предсидателька Националного совиту (НС) Словацох Ана Томанова Маканова, орґанизовани же би ше формуловало становиска меншинских заєднїцох о найзначнєйших темох о хторих ше будзе бешедовац у рамикох Поглавя 23 прегваряцкого процесу Бриселу з Беоґрадом.
Доприношенє меншинских заєднїцох тому процесу оможлївене з нєдавним формованьом Совиту за национални меншини Влади Републики Сербиї, а Координация ту же би, у рамикох зверених компетенцийох у образованю, култури, информованю и службеним хаснованю язика и писма, поєдинєчни становиска артикуловала до заєднїцких, цо и бул задаток сходу у Ковачици.
Спред Националного совиту Руснацох, у роботи Координациї участвовали предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач у роботней ґрупи за образованє, заменїк предсидателя Совиту Йовґен Мудри у ґрупи за службене хаснованє язика и писма, член НС Мирослав Кевежди, котри водзел Роботну ґрупу за културу и член Одбору за службене хаснованє язика и писма Деян Загорянски, котри з тей нагоди участвовал у ґрупи за информованє.
На дводньовей схадзки ше перше робело по роботних ґрупох у штирох обласцох, а други дзень отримане пленарне зашеданє, дзе розрабяни и дорабяни заключеня. Координация одлучела нє пущац до явносци заключеня, покля роботни документ нє потвердза шицки учашнїки, но предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач визначел же найзначнєйши проблеми за руску заєднїцу хтори винєшени на схадзки Координациї, углавним исти и кед слово о других меншинских заєднїцох у Сербиї и найскорей буду мац значне место у заключней платформи зоз сходу у Ковачици.
Член делеґациї НС Руснацох Деян Загорянски як позитивне з того сходу визначел же шицки национални совити уключени до виробку Акцийного плану и же єст таки стретнуца на хторих мож вичерац искуства, бо проблеми поєдинєчних националних заєднїцох здабу єдни на други. Кед слово о Руснацох, Загорянски визначел же ше мушиме закладац за затримованє уровню витворених правох.