Кoнкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци

Кед маш идею як унапредзиц дацо у твоїм краю, як ришиц даяки проблем, витвориц потребу хтору ма твоя заєднїца, лєбо єдноставно обдумаш добри способ на хтори ти и екипа препровадзице шлєбодни час, вец конкурс за младежски проєкти у рускей заєднїци права ствар за тебе!

Роботне цело за младеж,  хторе основал Национални совит Руснацох, то ґрупа активних, искусних и младих особох з розличних местох, хтора ту же би потримала активне уключованє младих до дружтвеного и културного живота рускей заєднїци. Наш перши крочай то розписованє конкурсу прейґ хторого можеце достац потримовку у реализованю ваших идейох.

Хто?

Ти и твоя екипа, дружтво з класи, пайташе, колеґове, културно-уметнїцке дружтво, нєвладове здруженє, лєбо було хто за кого думаш же би сцел/а допринєсц рижнородносци активносцох при младих. Условиє же би сце мали од 15 до 35 роки, же би вас було найменєй тройо, та же би ваш проєкт бул унапрямени на руску заєднїцу и младих у нєй. Теди поставаце тим хтори ше може приявиц на конкурс.

Цо?

Ваша идея може буц гоч цо, важне же би ю реализовали и орґанизовали праве ВИ, а з нашу потримовку зоз софинансованьом и добродзечнима совитами. Теми виберце сами, алє би найлєпше було кед би проєкти були зоз шлїдуюцих обласцох:

  • Култура (вистави, промоциї, трибини, вечари поезиї або прози, концерти и подобне)
  • Розвага и шлєбодни час (вечари дружтвених бавискох, креативни роботнї, волонтиранє, акциї чисценя, або други квалитетни змисти за препровадзованє шлєбодного часу)
  • Информованє (активносци з хторима сцеце поинформовац младих о важних стварох, квалитетни и забавни змисти за младих и подобне)
  • Нєформална едукация (дзвиганє еколоґийней свидомосци, безпечносц, явни розправи, роботнї, трибини и подобни едукациї хтора нє спадаю до формалного образованя)

Приява и реализованє проєктох

Конкурс отворени по 1. април. После препатрунку приявох хтори сцигню, будземе контактовац представительох проєктох же би нам детальнєйше виложели свойо идеї. Проєкти плануйце так же би вашо активносци були закончени по 15. децембер 2016. року.

Як ше приявиц?

У прилогу маце приявни формулар хтори треба пополнїц и послац у електронскей форми на адресу  rcmladez@gmail.com, лєбо у писаней форми на адресу Националного совиту: Фрушкогорска 64, 25233 Руски Керестур.

Други правила конкурсу

Кажди проєкт треба же би бул приявени спред даєдного формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва (КУД), лєбо нєвладовей орґанизациї (НВО). Єдно формалне здруженє, КУД, або НВО можу приявиц найвецей три проєкти по конкурсним термину.

Кажди проєкт муши мац главного и одвичательного ношителя/ку и ище найменєй два особи котри буду учашнїки/ци у орґанизациї проєкту. Єдна особа шме приявиц єден проєкт по конкурсним термину.

Потримуєме нєформални ґрупи младих же би пренашли формалне здруженє, КУД, або НВО, прейґ хторого приявя свою идею, а кед же су то нє у можлївосци, ришенє пренайдземе у розгварки после препатрунку приявох.

За конкурс за реализованє младежских проєктох видвоєне 250 000,00 динари. Майце на розуме же цифра видвоєного пенєжу нє велька и же зме у можлївосци финансовац менши проєкти и софинансовац векши проєкти.

За вецей информациї пишце нам на адресу rcmladez@gmail.com (у наслову назначиц „За младежски проєкти у рускей заєднїци“).

Приявни формулар-Вимогу мож превжац ТУ.